Arbetet med att utveckla hyresförhandlingssystemet går vidare

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över modellen för presumtionshyra vid hyressättning för nyproduktion av hyreslägenheter. En särskild utredare kommer att undersöka hur väl modellen fungerar idag och hur den kan utvecklas för att göra det möjligt att fler hyresrätter byggs.

-Det är bra att ännu en punkt i den överenskommelse som gjordes i våras under de bostadspolitiska samtalen med Claes Stråth blir verklighet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

Samtalen mellan två av parterna på bostadsmarknaden, SABO och Hyresgästföreningen - Fastighetsägarna Sverige valde att hoppa av samtalen - resulterade i en rad förslag för att utveckla hyressättningssystemet och få ytterligare fart på bostadsbyggandet. Utredningen kring presumtionshyra är ett av de förslag som arbetades fram.

Utredaren ska analysera hur modellen med presumtionshyra fungerar i praktiken och vid behov lämna förslag på hur systemet med presumtionshyra kan utvecklas. En utgångspunkt för utredningen är att modellen med kollektiv förhandling av hyran ska kvarstå. Hyressättning i det befintliga beståndet ska heller inte påverkas. Reglerna ska även inbegripa konsumentintresset.

-Förslaget med att justera lagstiftningen kring presumtionshyror handlar om att se om det går att öka bostadsbyggandet ytterligare. Men det krävs framför allt en rad andra åtgärder för att byggandet ska komma igång, till exempel att regeringen ser över den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer, säger Erik Elmgren.

-Vi ser fram emot ett konstruktivt arbete tillsammans med regeringens utredare i denna fråga. Vi kommer också fortsätta vårt arbete med övriga parter på bostadsmarknaden för att ytterligare utveckla hyressättningen. Det kan inte ske någon verklig utveckling av förhandlingssystemet om inte parterna sätter sig ner och gemensamt funderar över bra långsiktiga lösningar, säger Erik Elmgren.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15