Positivt lagförslag om hyresgästers ställning vid gruvflytt

Hyresgästföreningen välkomnar förslag till lagändring för att stärka rättsläget för hyresgäster som tvingas flytta till följd av gruvbrytningen i Malmfälten.

Utredaren, professor Bertil Bengtsson föreslår ändringar i exproprieringslagen för att förbättra skyddet för hyresgäster i bland annat Malmfälten. I dag har hyresgäster inte samma skydd av lagen som boende i andra upplåtelseformer.

Bertil Bengtsson har i Departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16) föreslagit lagändringar som ”skulle åtminstone delvis råda bot på detta otillfredsställande rättsläge”, som han skriver i sitt utlåtande.

Departementsskrivelsen har varit ute på remiss och bland remissinstanserna finns Gällivare kommun, Kiruna kommun, LKAB och Hyresgästföreningen.

-Hyresgästföreningen ser positivt på förslaget. Vi har tidigare försökt förhandla med LKAB om att de hyresgäster som, till följd av gruvbrytningen måste flytta, ska hållas skadeslösa. Den gemensamt framtagna avsiktsförklaringen undertecknades tyvärr aldrig av LKAB, säger Gun Isaxon, vice ordförande Hyresgästföreningen i Gällivare.

I den ersättningsmodell som LKAB sedan presenterade i början av året, finns visserligen en trappning av hyran, men ingen garanti för de fall det inte finns äldre lägenheter att tillgå.

-Med den obalans på bostadsmarknaden som råder idag, inte minst i Gällivare, ser vi att det finns en stor risk för att många hyresgäster tvingas att flytta till nyproduktion med stora hyreshöjningar som följd, säger Gun Isaxon.

En av våra medlemsundersökningar visar att det råder en mycket stor oro i Malmberget. Undersökningen visar också att många inte anser sig ha råd med någon stor ökning av sina boendekostnader.

De båda kommunerna Gällivare och Kiruna samt Hyresgästföreningen tillstyrker utredarens förslag med vissa, olika tillägg.

-Det känns bra att departementet sett en anledning att se över lagskyddet för hyresgästerna. Situationen i Malmfälten är mycket speciell, den ställer stora krav på samtliga aktörer och vi har stor respekt för det. Vi menar dock, som vi hela tiden sagt, att de hyresgäster som tvingas flytta till följd av gruvbrytningen inte ska behöva betala för detta. De har all rätt att få likvärdigt skydd, som de som bor i ägt boende får, säger Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna.

Hyresgästföreningen arbetar också för att staten i reglerna för Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande, ska jämställa Malmfälten med storstäderna vad gäller investeringsbidragets storlek per kvadratmeter. Byggkostnaderna i Malmfälten är, i och med den mycket speciella situationen som råder, att jämställa med Stockholm, Malmö och Göteborg.

Ytterligare kommentarer lämnas av Gun Isaxon, vice ordförande Hyresgästföreningen i Gällivare på tel: 070- 354 26 88 och Nicklas Emmoth, ordförande för Hyresgästföreningen i Kiruna, på tel: 070-381 09 89

Bilagor till detta pressmeddelande:

Departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder Ds 2016:16

Hyresgästföreningens remissvar


FAKTA:
Samhällsomvandlingen i Malmfälten innebär att 10 000 människor måste flytta, varav 4 000 i Gällivare och 6 000 i Kiruna. Situationen är mest akut i Malmberget, där 1100 hyresgäster berörs. Redan 2018 ska hela centrala Malmberget vara tömt.