Delaktighet förutsättning för effektiva och lyckade planprocesser

Idag har Fastighetsägarna Sverige skickat in en skrivelse till regeringen om att lokala hyresgästföreningar, det vill säga hyresgäster som har gått samman lokalt för att driva frågor tillsammans i sitt närområde, inte längre ska få möjlighet att påverka sin omedelbara boendemiljö vid nybyggnation.

-Det är intressant att Fastighetsägarna Sverige driver på för att begränsa människors möjligheter att påverka sin närmiljö istället för att diskutera hur vi alla gemensamt kan utveckla bostadsbyggandet. Titta på SABO och deras Kombo-hus. Det är att ta ett samhällsansvar för framtidens bostadsmarknad, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Hyresgästföreningen går i bräschen för ett ökat byggande och det har vi gjort i flera år. Den bostadsbrist som råder kan inte lösas på annat sätt än att vi får fler bostäder av alla slag. Den analysen delar vi med de flesta andra samhällsaktörer. Utom kanske med Fastighetsägarna Sverige som istället konstant driver sin universallösning på bostadsbristen - marknadsanpassade hyror och begränsande av hyresgästers möjligheter till inflytande.

-Men lika viktigt som ett högt bostadsbyggande är en levande diskussion om hur, var och vilka bostäder som ska byggas. Till skillnad från Fastighetsägarna Sverige vill jag ha en bred demokratisk förankring när det är dags att bygga framtida städer och morgondagens kommundelar, säger Marie Linder.

-Även om det råder stor bostadsbrist måste det som byggs idag uppfylla både dagens och morgondagens krav på god boendemiljö. När de boende inte tycker att de kraven uppfylls så måste naturligtvis även hyresgäster - precis som alla andra medborgare - ha rätt att både reagera och utnyttja sin demokratiska rättighet som just medborgare. Och sannolikt är det betydligt mer effektivt att synpunkter samordnas genom föreningar eller andra grupperingar i stället för att varje enskild för fram sina synpunkter. Det är dessutom fundamentet för vår demokrati att människor ska ha rätt att gemensamt driva frågor.

-Syftet med hela planprocessen är att få upp olika perspektiv och sammanväga just näringslivets, samhällets och medborgarnas intressen. Kommuner som skapar medborgardialog tidigare i planprocesser får generellt sett nöjdare medborgare och färre överklaganden. Att utesluta vissa grupper av medborgare från denna process enkom på grund av deras boendeform kommer inte bidra till att göra den här processen bättre, tvärtom.

-Fastighetsägarnas påstående om att vi inte vill att bostadsbyggandet ska öka blir än mer absurt när man ser på några av de exempel Fastighetsägarna för fram som "bevis". I Göteborg överklagade lokala hyresgästföreningar vid fem tillfällen under 2005 och har sedan dess inte överklagat vid ett enda tillfälle. Det ger lite perspektiv på Fastighetsägarnas retorik. De vill begränsa just hyresgästers möjligheter att delta i planprocesser för att minska deras demokratiska möjligheter att påverka sin boendemiljö av en anledning. Det är viktigt att ha det i åtanke, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070- 546 26 94