Så kan kommunerna minska bostadsbristen

Hemmet är en grundpelare i tillvaron. Att det finns bostäder som folk har råd att bo i är en välfärdsfråga och borde vara en mänsklig rättighet.

Men svensk bostadsmarknaden fungerar inte som den ska. Många som behöver flytta kan i dag inte göra det. Människor i villor med utflyttade barn flyttar inte till en betydligt dyrare bostadsrätt eller hyresrätt. Par som separerar tvingas bo kvar tillsammans mot sin vilja.  Unga människor bor kvar allt längre hos sina föräldrar för att det inte finns några hyresrätter för dem att starta sina egna liv i. Vi ser också att behovet av nya bostäder ökar med den flyktingström som i dag kommer till Sverige och Skåne. Att köpa en bostad kan för många vara omöjligt med höga priser och banker som ställer krav på stora kontantinsatser.

Hyresrätten är en flexibel boendeform som – när bostadsmarknaden fungerar – innebär en frihet för den som bor i den. 

Bra bostäder med rimliga hyror ger en kommun potential att växa, företag att vilja etablera sig och på sikt också högre skatteintäkter. Enligt Boverket behövs 700 000 nya bostäder i Sverige fram till år 2025 och en majoritet av södra Sveriges kommuner har bostadsbrist. I dagsläget är kostnaden för nyproduktionen mycket hög och väldigt få har råd att betala en så hög hyra. Istället får samhället bära kostnaderna genom bidragssystem, ökade skatter och ett betydligt större ekonomiskt tryck på kommunerna. 

De allmännyttiga bostadsbolagen är bland de viktigaste kommunerna har för att kunna lösa bostadskrisen. I Kristianstad arbetar Hyresgästföreningen och AB Kristianstadsbyggen (ABK) i ett gemensamt hyressättningsprojekt för att skapa en rättvis hyressättning och rimliga hyror. ABK har också byggt ett antal så kallade kombohus där byggkostnaderna kunnat hållas nere tack vare bland annat industriproduktion och central materialbeställning. Då har även hyrorna kunnat hållas på en rimligare nivå.

Fler kommuner behöver arbeta aktivt med att se till att det byggs mer bostäder.

Vi ser följande möjligheter: 

Ge byggföretagen tidsbegränsade byggrätter, så att nya bostäder kommer snabbt till stånd. Plan- och bygglovsprocesser drar ofta ut på tiden när de hanteras som separata frågor i kommunerna. 

Genom samordning av processerna kan kommunens plan- och byggplanering ge förutsättningar för fler bostäder på kortare tid. 

Markanvändningen behöver också planeras så att det leder till väsentligt ökad hyresrättsproduktion och kommunerna måste erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande. Kombinera detta med att regionalt planera för byggnation av infrastruktur samtidigt som kommunerna planerar för bostadsbyggnation. Här måste det till ett klokt samarbete på regional och kommunal nivå.

Det finns många vägar till lösningar, det gäller bara att prioritera frågan på dagordningen. Hyresgästföreningen deltar gärna i diskussionerna kring hur framtidens bostäder ska byggas. Vi vet att det är möjligt och ser fram emot fortsatta samtal om bostadsmarknaden.

Merete Sundholm, regionordförande Hyresgästföreningen norra Skåne

Richard Mortenlind, regionschef Hyresgästföreningen norra Skåne