DEBATT: Bygg inte in segregation


I dag sitter återigen Hyresgästföreningen i förhandling med Rikshem gällande ombyggnationer på Lågberget i Eriksberg. Ombyggnationerna är planerade till hösten 2016.

I Uppsala är renoverings- och ombyggnadsbehovet stort och många fler hyresgäster än Rikshems kommer de närmaste åren att påverkas. Eriksberg är ett område med god ekonomisk och social integration men risken är stor att detta förändras till det sämre om, vilket erfarenheter från andra ombyggda områden visar, hyresgäster tvingas att lämna sina bostäder för att hyrorna höjs radikalt efter ombyggnation.

Svenska kyrkan skrev 2012 till Uppsala kommuns ledning för att uppmärksamma dem på vad som skedde i Gränby och Kvarngärdet. Stora hyreshöjningar gjorde att många boende drabbades av såväl fysiska som psykiska problem.

Varningar utfärdades om ökad segregation i området. De har nu besannats. Ekonomiskt svaga hushåll har tvingats flytta, varav en del just till Lågberget. Ska de behöva flytta igen?

Nu pågår både samråd och förhandling mellan Rikshem och Hyresgästföreningen. Huruvida parterna når en överenskommelse är fortfarande osäkert. Om man inte lyckas kommer frågan att avgöras i hyresnämnden. Hittills har deras avgöranden gällande ombyggnationer i Uppsala gått i fastighetsägarnas favör. Hyresgästföreningen lägger därför mycket kraft på att hyresgästerna ska få inflytande över omfattningen av ombyggnationen och att de regelmässigt stora hyreshöjningarna införs stegvis över ett antal år.

Fastighetsägarnas starka position innebär bland annat att hyresgäster i mycket är hänvisade till ägarnas goda vilja när det gäller önskningar, behov och, framförallt, möjligheter att bo kvar efter en ombyggnation.

Med tanke på den goda lönsamhet som råder i fastighetsbranschen borde fastighetsägarna kunna finna utrymme för mindre drabbande lösningar.

Boende i hyresrätter är i alltför stor utsträckning utlämnade till vad fastighetsägaren vill. Den uppfattningen verkar regeringen också hålla med om eftersom den har tillsatt en utredning i syfte att förbättra och utöka hyresgästers inflytande över sitt boende vid ombyggnationer.

Hyresgästföreningen bjöd in utredningen till Uppsala. Ett givande möte hölls i december tillsammans med boende från redan ombyggda områden. Vår förhoppning är att utredningen leder fram till en stärkt ställning för hyresgäster.

Lågbergets hyresgäster är oroade över den kommande hyreshöjningen, men också över bristen på information från fastighetsägaren Rikshem. Hyresgästföreningen har sedan i våras hållit flera informationsmöten om den kommande ombyggnationen för boende i området, men Rikshems information lyser med sin frånvaro. Boende i Lågberget har knackat dörr i området och då fått ta del av samma oro som Svenska kyrkan uppmärksammade redan 2012 i Gränby och Kvarngärdet.

Varken Uppsala kommun eller staten har ännu vidtagit några åtgärder för att minska risken för segregation och social utsatthet när välbehövliga ombyggnationer av hyresbostäder planeras och genomförs. En del hyresgäster väljer eller tvingas – på grund av bostadsbristen – att bo kvar trots en ekonomiskt ansträngd situation. Kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd har också ökat i bland annat Gränby.

Hyresgästföreningen och Svenska kyrkan uppmanar Rikshem och andra fastighetsägare att göra sitt yttersta för att anpassa ombyggnationer till de befintliga hyresgästernas ekonomiska förutsättningar. Målsättningen måste vara att så många som möjligt ska kunna bo kvar.

Låt oss se exempel på att fastighetsägare kan värna såväl enskildas behov som goda samhällsstrukturer.

Vi uppmanar också ägarna till olika fastighetsbolag, exempelvis Fjärde AP-fonden och AMF som ägare till Rikshem och Uppsala kommun som ägare till Uppsalahem, att rannsaka sitt ägarskap och fråga sig om deras bolag drivs i önskvärd anda. Eller ska bara penningbegäret styra verksamheten? Var i så fall ärliga och tala om det för oss.

Jens Nilsson, ordförande, Hyresgästföreningen Uppsala – Knivsta

Birgitta Frisk, diakon i Eriksbergskyrkan, Svenska kyrkan