Hyresförhandlingar 2010: Hyresgästföreningens kommentar till bostadsbolagens krav och synen på affärsmässighet

Nu har årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen i SABO och de privata bostadsföretagen i Fastighetsägarna inletts.

På en rad orter, som i exempelvis Stockholm och Kungsör, förespråkar de kommunala bostadsbolagen stora hyreshöjningar. De hänvisar framför allt till den nya lag som riksdagen fattade beslut om i somras, om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (prop 2009/10:185). De kommunala bostadsbolagen hävdar att kravet på att de ska arbeta enligt affärsmässiga principer tvingar dem att höja hyrorna och därmed få högre avkastning.

-Men bostadsbolagens resonemang bygger på missuppfattningar och feltolkningar av lagen, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Bostadsbolagen arbetar redan idag affärsmässigt. Det beskrivs utförligt i den proposition som låg till grund för den nya lagen.

”De kommunala bostadsföretagen har under lång tid varit tvungna att iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt, eftersom dessa företag inte längre får några särskilda statliga subventioner eller fördelaktiga villkor”(prop 2009/10:185). Kurt Eliasson, VD för de kommunala bostadsbolagens samarbetsorganisation SABO, har också understrukit detta ett flertal gånger.

I lagen slås det fast att affärsmässigheten har en annan innebörd för kommunala bostadsbolag än vad som gäller för annan konkurrensutsatt kommunal verksamhet. Lagen begränsar också möjligheten att ta ut vinster från bolagen.

”Ett kommunalt bostadsföretag ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler som gäller för denna sektor”(prop 2009/10:185).

I förarbetena till lagtexten står också att ”de kommunala bostadsaktiebolagen inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter”.

-Det här betyder i klartext att det affärsmässiga kommer i andra hand efter både det allmännyttiga syftet och det bostadsförsörjningsansvar varje kommun har, betonar Barbro Engman.

-Fortsätter bostadsföretagen eller kommunerna att feltolka lagen på detta sätt så riskeras hela ambitionen om att utveckla hyresrätten, säger Barbro Engman. Det är mycket märkligt att de medvetet väljer att riskera en lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om i så bred enighet, och som parterna enhälligt står bakom.

-Bruksvärdet bygger på att hyrorna sätts som om marknaden är i balans. Att gå ut och hävda att lagen gör att bostadsbolagen måste ta ut högre hyra är ett tydligt brott mot den bruksvärdesprincip vi har. Särskilt nu när bostadsbristen på många håll är så påfallande. Det finns ingenting i den nya lagstiftningen som motiverar en sådan höjning och det borde de kommunala bostadsbolagen vara mycket medvetna om, avslutar Barbro Engman.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74

--------------------------------------------------------------------------------------------------