Hyresgästers inflytande vid ombyggnation endast symboliskt - beslut från Svea hovrätt

Svea hovrätt har nu fattat beslut i ett principiellt viktigt mål som rör hyresgästers inflytande vid ombyggnation. Hovrätten fastställer hyresnämndens beslut som gav hyresvärden rätt. Detta avgörande illustrerar på ett tydligt sätt problematiken med hyresgästers bristande inflytande.

Ett antal hyresgäster på Barkassvägen på Lidingö motsatte sig sin hyresvärds, John Matsson Fastighets AB, planer på att bygga om lägenheterna och huset. Hyresvärden vände sig då till hyresnämnden som gav hyresvärden tillstånd att genomföra åtgärderna. Beslutet överklagades till Svea hovrätt av hyresgästerna.

-Hyresgästerna hade inget emot att rörstammar och annat nödvändigt arbete gjordes i huset. Det man invände mot var att värden dessutom ville vidta en rad omfattande renoveringsåtgärder i fastigheten, som till exempel utbyte av platsbyggd köksinredning och vitvaror som hyresgästerna inte efterfrågade och som i sig inte påverkade funktionen och dessutom höjer hyran kraftigt, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Hyresgäster har ett lagstadgat inflytande i samband med ombyggnader och deras godkännande av hyresvärdens ombyggnadsplaner krävs. Bestämmelserna om hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten är tänkta som en skyddsregel för hyresgäster med syfte både att hyresgästerna ska få inflytande i processen och att hyresgästernas intressen ska tas tillvarata.

-Men på senare tid har det uppmärksammats, inte minst i media, att det lagstadgade inflytandet i realiteten inte är värt något. Om hyresgästerna inte godkänner åtgärderna vänder sig hyresvärden till hyresnämnden och ansöker om tillstånd. I praktiskt taget samtliga fall får hyresvärden rätt vilket även detta beslut visar, säger Susanna Skogsberg.

Lagbestämmelserna kring hyresgästers inflytande har varit föremål för ett flertal förändringar genom åren. Regeringen tillsatte nyligen en utredning som bland annat ska se över hyresgästernas inflytande vid ombyggnader.

-I det här fallet ifrågasatte hyresgästerna att hyresvärden hade ett ”beaktansvärt intresse” av att genomföra åtgärderna och menade att det skulle vara oskäligt mot hyresgäster i allmänhet att de genomfördes, säger Susanna Skogsberg.

-Syftet med överklagandet var alltså inte bara att få de materiella frågorna prövade. Det var också viktigt för att få en saklig prövning av vilket inflytande en hyresgäst egentligen ska ha och vilka faktiska omständigheter som kan beaktas som generella hyresgästintressen.

-Dagens beslut visar att hyresgästernas inflytande bara är en chimär. Därför är den utredning som nu är tillsatt för att se över hyresgästers rätt till inflytande extra viktig. Det krävs en verklig förändring av lagstiftningen om detta inflytande ska bli något annat än symboliskt, säger Susanna Skogsberg.

För mer information, kontakta:

Susanna Skogsberg, förbundsjurist Hyresgästföreningen 070-633 02 63