Vräkning av barn strider mot allmännyttans samhällsansvar

Idag, den 5 oktober, är både FN:s internationella hyresgästdag och den internationella barndagen. Hyresgästföreningen i Norrland har kartlagt hur kommunerna i Norrland uppdrar åt allmännyttan för att förebygga vräkning av barn. Vi har kartlagt innehållet i, de politiskt utformade, ägardirektiven till bostadsbolagen. Ägardirektivet anger vilken nytta bolaget förväntas tillföra kommunen samt ramar för verksamheten. Allmännyttan är även kommunernas verktyg för en god bostadsförsörjning.

Under första halvåret i 2015, har 22 barn berörts av verkställda vräkningar av Kronofogden i Norrlandsregionen, förra året uppgick den totala andelen till 41 barn. En genomgång av 22 kommunala bostadsaktiebolags ägardirektiv avslöjar att ingen av ägardirektiven uppmärksammade vräkning av barn. Kommunerna behöver vara mer proaktiva och iaktta sitt sociala samhällsansvar för att förebygga vräkning av barn. Den rådande bostadsbristen underlättar knappast situationen heller som leder till allt tuffare villkor för barnfamiljer.

Detta är, enligt Hyresgästföreningens samhällssyn, inte hållbart eftersom flera berörda myndigheter har påkallat vikten av tidiga insatser och myndighetssamverkan för att förebygga vräkning av barn. En sådan bristande uppmärksamhet av frågan i ägardirektiven, riskerar att försvåra det preventiva arbetet.

- Det är inte värdigt ett välfärdsamhälle att barnen drabbas av vräkning, här måste kommunerna föredömligt bejaka sitt samhällsansvar och tydligöra allmännyttans roll, säger Ali Qadiri, utredare på Hyresgästföreningen Norrland.

Även om allmännyttan ska bedrivas drivas enligt affärsmässiga principer, kvarstår alltjämt dess samhällsansvar. Därför är det anmärkningsvärt att vräkningsförebyggande arbete inte uppmärksammas hos kommunernas bostadsföretag. Det finns många aspekter som skulle vara relevant att tydliggöra i ägardirektiven. Men eftersom Sverige har ratificerat barnkonventionen och har en nollvision mot vräkning av barn, torde frågan rimligen synliggöras bättre hos kommunerna. För att vi ska uppnå nollvisionen måste kommunerna, inledningsvis, börja förankra frågan i de egna bostadsbolagen eftersom allmännyttan är ett verktyg i detta sammanhang.

Bifogat finns kartläggningen i dess helhet.

För mer information kontakta:

Ali Qadiri, Hyresgästföreningen Norrland

ali.qadiri@hyresgastforeningen.se