​Nytt samarbete ska ge hyresgäster mer inflytande

Med en ny överenskommelse för ökat boinflytande vill Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer öka hyresgästernas trygghet, inflytande och trivsel. "Hyresgästerna ska få bättre information om underhållsplaner och ges möjligheten att vara mer delaktiga bostadsområdet", förklarar Malin Sturk verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen i Västerås.

Med det nya boinflytandeavtalet vill parterna fånga upp hyresgästernas engagemang och ge fler möjlighet att vara med att utveckla sitt boende och bostadsområde. Ansvaret för inflytandefrågorna flyttas närmare hyresgästerna och därmed får de större möjlighet att tycka till om sitt boende. Hyresgästerna garanteras också bättre information om underhållsplaner och planerade förändringar i Mimers bostadsområden.

Hyresgästföreningen kommer med hjälp av överenskommelsen att erbjuda fler aktiviteter som ökar hyresgästernas inflytande, som t.ex. bostadsmöten och trygghetsvandringar. Arbetet kommer också att vara inriktat på att skapa varaktigt engagemang genom att Hyresgästföreningen organiserar grupper av hyresgäster som vill jobba för att förbättra sitt boende. 


Tre frågor till Malin Sturk, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen 

Vad är boinflytande?

- Att få vara med och tycka till och lämna synpunkter och idéer kring sitt boende. Som hyresgäst i ett kommunägt bolag finns det en lagstadgad rätt att få inflytande över sin lägenhet och de gemensamma utrymmena. Genom att teckna avtal med bostadsbolagen ger Hyresgästföreningen hyresgäster större möjligheter till inflytande och tydligare sätt för hur hyresgästerna kan få inflytande över sitt boende.

Hur kommer det här påverka Mimers hyresgäster?

- Hyresgästerna har fått en tydligare och mer ordnad struktur för hur inflytandearbetet kan ske och det gör att både Hyresgästföreningen och Mimer kan fånga upp idéer och synpunkter från hyresgästerna. De hyresgäster som väljer att organisera sig i grupper kan även få stöd av Hyresgästföreningen i kontakten med Mimer för att säkerställa att de blir lyssnade på och får svar på frågor som de ställer till bolaget. Vi kan också ta stöd i avtalet för att få till en dialog mellan Mimer och hyresgästerna.

Vad ska hyresgäster göra om de vill vara med eller har idéer?

- Prata med några grannar för att se om dina idéer är intressanta även för andra. Sen kan hyresgästen antingen höra av sig direkt till Mimers områdeskontor eller till Hyresgästföreningen. Genom kontakt med Hyresgästföreningen kan hyresgästerna få hjälp med att utveckla sina förslag, få mer kunskap, inspiration och stöd i den fotsatta processen. 

Kontaktpersoner
Malin Sturk, 010-4591349
Johan Lindahl, 072-7125129