Hyresgäster skriver öppet brev till kommunpolitiker i Nyköping

Här följer Hyresgästföreningen Östra Sörmlands öppna brev till kommunens politiker:

Hej!

Vi skriver till dig i och med den planerade koncernbildningen i Nyköping kommun som kommunfullmäktige snart ska ta ställning till. Vi är oroliga för vad en koncernbildning kommer att innebära för Nyköpingshem och vi är kritiska till den process som har föregått beslutet.

Hyresgästföreningen, som ska företräda sina medlemmar och hyresgästerna i Nyköpingshem, fick inte besked om den planerade omorganiseringen förrän den 16 november. Vi fick inte beskedet från kommunen utan från bostadsbolaget, som inte heller känt till planerna länge. Varken hyresgäster eller bolaget har fått remissa och lämna synpunkter på förslaget utan ska snällt anpassa sig. Det rimmar illa med det demokratiska styret som ska råda i ett kommunalt bostadsbolag och som är en av grundpelarna i den svenska allmännyttan.

I det underlag som ligger till grund för beslut framgår inte vilka långsiktiga effekter koncernbildning kan få. Det främsta argumentet för omorganiseringen är att kommunen vill göra så kallade koncernbidrag, det vill säga föra över pengar från ett välmående bolag för att täcka förluster i ett mindre välmående bolag. På det viset slipper kommunen beskattas för sådana transfereringar.

På det stora hela är det en smärre vinst om förlusterna riskerar att bli större. För hyresgästernas del är det befogat att oroa sig för om det kommer att leda till att de via sina hyresavier ska lyfta upp andra kommunala bolag som gör förluster. De pengar som hyresgästerna betalar i hyra är avsedda att användas för ett förbättrat underhåll och utveckling av bostadsmarknaden i Nyköping. Det finns också fog att oroa sig för den demokratiska förankringen i styret av Nyköpingshem. Genom att bilda ett moderbolag som tar över ägarskapet för kommunala bostadsbolaget frånsäger sig politiken det omedelbara styret av bolaget. Det minskar hyresgästernas möjlighet att påverka bolagets utveckling.

Nyköping står inför stora utmaningar på bostadsmarknaden. Politiken måste ta ansvar för utvecklingen och leda kommunen. Beslut av den här typen bör föregås av genomarbetade utredningar där berörda parter, såsom bolag och hyresgäster, ges möjlighet att yttra sig och ge synpunkter.

Vi vill uppmana kommunfullmäktiges ledamöter att sansa sig, inte rusa före och bilda en koncern som kan ge negativa effekter för Nyköpingshem, dess hyresgäster och för bostadsmarknaden i Nyköping.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Hyresgästföreningen Östra Sörmland

Genom

Anne-Marie Karlsson, ordförande

För mer information:

Tomas Bergh, 010 - 459 15 15, 070 - 260 81 73

Bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen Region Mitt