Hyresgästföreningens bostadsstipendium för 2010 tilldelas Sonja Pagrotsky

Sonja Pagrotsky har tilldelats årets bostadsstipendium från Hyresgästföreningen för sin masteruppsats Utmaningen av allmännyttan: Hur en svensk modell kan försvaras i en internationell värld. Prissumman är på 15 000 kronor.

I sin uppsats beskriver och analyserar Sonja Pagrotsky hur den nya lagen om hyressättning och kommunala bostadsbolag tog form. Uppsatsen är framlagd vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Hyresgästföreningen delar varje år ut ett stipendium till en vetenskaplig uppsats inriktad på frågor som berör hyresrätten. Årets tema var Boende och Välfärd och gällde uppsatser som gjordes eller publicerades under perioden den 1 januari 2009 till den 31 juli 2010.

Bidragen har sedan bedömts av en jury bestående av forskare utifrån texternas relevans och kvalitet. Relevansen handlar om hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet. Kvaliteten bedöms efter tydlighet i begreppsanvändning och använda metoder samt lättillgänglighet.

Juryn har i år har bestått av Göran Cars, professor och avdelningschef för Samhällsplanering på KTH, Eva Öresjö, professor och sektionschef för sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad vid Blekinge Tekniska Högskola, Lena Magnusson Turner, professor vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet samt Sven Bergenstråhle, boendeforskare och sociolog.

Juryns motivering lyder: ”Denna uppsats behandlar ett angeläget och komplicerat ämne; den svenska bostadspolitiska modellen och allmännyttans roll. Ämnet behandlas på ett mycket systematiskt och kvalificerat sätt. Uppsatsen är logiskt uppbyggd, med start i en beskrivning av problematiken och hur den svenska modellen utmanats av en anmälan till EU-kommissionen, hur berörda aktörer svarat på dessa utmaningar och hur regelverket kan komma att utvecklas. Uppsatsen har samtidigt några brister. Den teoretiska basen för analys känns lite smal och ytterligare referenser till litteratur och teori hade varit önskvärda. Detta motsäger dock inte den sammantagna bedömningen att det är ett välskrivet akademiskt arbete av hög kvalitet och med stor relevans för aktörer på den svenska bostadsmarknaden. Ett stipendium om 15.000 kronor beviljas.”

Prisutdelningen sker den 29 november då Hyresgästföreningens förbundsstyrelse sammanträder.

För mer information, kontakta:

Anna Östberg, Utredare Hyresgästföreningen 0730-82 02 01