Hur skapar vi hållbar upprustning av miljonprogramsområden? Hyresgästföreningen har svaren

Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt.

Hyresgästföreningen har tagit fram en rapport med fokus på åtgärder för att skapa hållbara upprustningar, samtidigt som hyresgästernas boendetrygghet tas till vara.

Enligt en rapport från Boverket flyttar minst 25 procent av hyresgästerna strax innan, under eller efter en ombyggnad. De har inte längre råd att bo kvar i sina hem.

- Boverkets utredning bekräftar den verklighet vi möter hos många hyresgäster. Alltför många tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar och det är inte rimligt, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Det bor drygt två miljoner människor i rekordårens bostäder. Uppskattningsvis bor mellan 35 och 40 procent av dem i lägenheter som är upprustade. Då återstår upprustningar för drygt en miljon människor. De allmännyttiga bostadsföretagen rustar upp cirka 11 000 hyresrätter varje år. Med den takten kommer det att ta 25-30 år att rusta upp allmännyttans bostadsbestånd.

Upprustningsbehovet är en angelägenhet som sträcker sig bortom hyresgästernas och fastighetsägarnas intresse och ansvar.

-Hållbara upprustningar behövs för att samhället ska fungera. De behövs för att skapa likvärdiga förutsättningar för barns uppväxt och för att människor ska känna sig trygga och säkra. De behövs för att äldre ska kunna få den omsorg och service de behöver. Och de behövs för att nå miljö- och energieffektiviseringsmål, säger Marie Linder.

-De bidrar också till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Detta sträcker sig bortom de enskilda hyresgästernas och fastighetsägarnas intressen. Det är därför nödvändigt med politiskt ansvarstagande från samhällets sida, säger Marie Linder.

Det finns alltså goda skäl för stat och kommun att förändra de ekonomiska villkoren vid upprustning och ombyggnad. Samhället har under många år stöttat renoveringar i de privatägda bostäderna genom ränteavdrag för kapitalkostnader och ROT-avdrag. Hyresgästerna har inte fått del av detta.

-Samhället har nu stora möjligheter att korrigera den snedfördelning som råder. Genom att rikta samhällets stöd till de bostäder som behöver det bäst kan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet stimuleras. Samhället kan inte fortsätta att stötta de grupper som har störst resurser samtidigt som de med minst resurser lämnas med begränsat inflytande och fullständigt ansvar för kostnaderna, säger Marie Linder.

-Vi har tidigare presenterat förslag för justitieminister Morgan Johansson hur hyresgästernas trygghet vid ombyggnation kan öka. Där finns det mycket att göra och vi vill med denna rapport uppmana regeringen att ta ett större samhällsansvar för att få till en hållbar upprustning värd namnet, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen har tagit fram en rapport med fokus på möjliga åtgärder. De viktigaste åtgärderna vid ombyggnader är:

  • Hållbar ROT för hyresrätter och hyresgäster
  • Skattefria investerings- och underhållfonder
  • Hållbarhetspremie till ombyggnad och upprustning
  • Förstärkt hyresgästinflytande vid ombyggnad

För mer information, kontakta:

Claes Pile, utredare Hyresgästföreningen 070-324 51 29