Hyresgäster tvingas flytta efter ombyggnad - nu krävs ökat inflytande och trygghet för hyresgäster

Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt.

En rapport från Boverket som presenteras idag bekräftar Hyresgästföreningens bild. Enligt Boverkets rapport flyttar 25 procent av hyresgästerna strax innan, under eller efter ombyggnad. De har inte längre råd att bo kvar i sina hem.

-Boverkets utredning bekräftar den verklighet vi möter hos många hyresgäster. Alltför många tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar. Det är inte rimligt att människor ska behöva lämna sina hem för att hyrorna vid ombyggnation går upp med 40, 50, 60 procent, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Vi har under flera års tid påtalat problemen med hyresgästernas otrygghet för den tidigare regeringen utan resultat. Boverkets rapport visar nu tydligt behovet av en justerad lagstiftning. Vi kommer därför kontakta justitieminister Morgan Johansson för att inleda samtal om detta. Det behövs en översyn av lagstiftningen för att säkerställa hyresgästers inflytande och trygghet vid ombyggnation, säger Marie Linder.

Rapporten visar att flytten har ett klart samband med inkomst och de individer som har låga inkomster flyttar i högre grad än de med högre. Sannolikheten att flytta är lägre i allmännyttan jämfört med privata ägare. Flytten från renoverade fastigheter tenderar dessutom att gå till områden med lägre genomsnittsinkomster och lägre skolresultat. Behovet av ekonomiskt stöd ökar även hos dem som flyttar, sannolikt för att de tvingas flytta till ett dyrare boende än de hade innan renoveringen. Men renoveringarna leder också till höjda bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd för dem som bor kvar.

Sedan bostadssaneringslagen infördes 1974 har det funnits regler som syftar till att ge hyresgästerna inflytande i samband med ombyggnader. Men regelverket kring hyresgästernas inflytande har visat sig ha liten verklig betydelse. I praktiken kan inte hyresgästerna motsätta sig en ombyggnad eller ens påverka utformningen eller omfattningen av den. Det ger många gånger dramatiska hyreshöjningar i samband med ombyggnad som hyresgästen inte kan göra något åt. Hyresgästernas besittningsskydd är i praktiken satt ur spel.

-Det krävs ett tydligare och starkare inflytande för hyresgästerna. Hyresgästföreningen föreslår att en utredning tillsätts för att ta fram förslag på förändringar i hyreslagstiftningen, som ger hyresgästerna ett verkligt inflytande. Idag skickar vi därför ett brev till justitieminister Morgan Johansson med krav på lagändringar för att öka hyresgästernas trygghet och inflytande vid ombyggnation, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen föreslår bland annat följande förändringar:

Ett lagstadgat samrådsförfarande

Hyresgästerna måste ges möjlighet till delaktighet i processen. Det får man genom ett samrådsförfarande. Vi föreslår därför att ett lagstadgat samrådsförfarande införs.

Större hänsyn till hyresgästernas intressen vid hyresnämndens intresseavvägning

Hyresgästerna måste ges möjlighet att påverka ombyggnadens omfattning och därmed hyresnivå. Hyresgästernas besittningsskydd måste garanteras. Av praxis framgår att hyresnämnderna (och Svea hovrätt i förekommande fall) i praktiskt taget samtliga fall ger tillstånd till en ombyggnad, mot hyresgästernas vilja. Om hyresgästerna kan redovisa fastighetsekonomiskt fullt rimliga förslag till upprustning som alternativ till hyresvärdens förslag måste hyresnämnden kunna väga in detta i sin bedömning.

Skyddsregelns tillämpning

Den så kallade skyddsregeln, som kan användas vid stora hyreshöjningar, måste även gälla vid ombyggnader.

För mer information, kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Susanna Skogsberg, förbundsjurist Hyresgästföreningen 070-633 02 63