Årets hyresförhandlingar igång – de första överenskommelserna klara

Nu inleds arbetet med att fastställa nästa års hyror i förhandlingar med fastighetsägare runt om i landet.

-Det är första gången vi förhandlar med en reporänta som är noll procent. De låga räntekostnaderna ska självklart även komma hyresgästerna till godo. Det är viktigt inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I takt med att företagens lån nu omsätts har det skett en rejäl nedväxling av företagens räntekostnader och det är något vi kommer följa upp noggrant i förhandlingarna, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 100 miljarder kronor i hyra varje år. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför en stor samhällsekonomisk betydelse.

-Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varenda krona viktig i de här diskussionerna. Vi kommer genomföra årets hyresförhandlingar på ett så bra och ansvarsfullt sätt som möjligt för våra medlemmars bästa och för samhällsutvecklingen i stort. Men det bygger på att fastighetsägarna också är beredda på att ta en större del av detta ansvar, säger Erik Elmgren.

-Lika viktigt är politikens ansvar. I ett läge när Finansinspektionen nu föreslår tuffare amorteringskrav kommer det behöva byggas ännu fler hyresrätter med rimliga hyror, inte minst för de 289 000 unga vuxna som just nu väntar på att få ett eget hem. För att få fart på byggnadet krävs att man inför investeringsstimulanser och ekonomisk balans mellan upplåtelseformerna.

Att äga och förvalta bostadsfastigheter har aldrig varit lönsammare än idag. Enligt Svenska Bostadsfonden har bostadshyresfastigheter haft 22 år med positiv avkastning de senaste 25 åren och en genomsnittlig årlig avkastning om 13,3 %. Statistik från IPD Svenskt bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter under de senaste elva åren legat på i genomsnitt 7,6 % per år.

-Många fastighetsföretag går bra och har gjort så i flera år - räntorna är som sagt historiskt låga och avkastningen mycket god. Det finns därför mycket goda förutsättningar även i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida, säger Erik Elmgren.

-De yrkanden som hittills har inkommit är lägre än föregående år och de överenskommelser som träffats är därmed också lägre. Det är rimligt att det är så. Yrkandena ska återspegla de kostnadsförändringar som finns i samhället och de är klart mycket lägre det här året jämfört med förra året, konstaterar Erik Elmgren.

Så här ser sammanställningen ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till idag:

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 55
Antal lägenheter med yrkande 231180
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,46%
Antal företag med överenskommen hyra 5
Antal lgh med överenskommen hyra 16669
Vägd hyresförändring för dessa 0,8%
Privata
Antal företag med yrkande 80
Antal lägenheter med yrkande 123926
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,43%
Antal företag med överenskommen hyra 1
Antal lgh med överenskommen hyra 300
Vägd hyresförändring för dessa 0,45%
Vägd hyresförändring för dessa helår 0,45%

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15