Hyresgästföreningens uppvaktar fullmäktigeledamöter

I november beslutar många kommuner om ägardirektiven till sina allmännyttiga bostadsföretag. För bostadsföretagen gäller Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen är relativt ny och det finns tyvärr en hel del missuppfattningar om vad den nya lagen egentligen innebär. I debatten hörs ofta att syftet numera enbart är att skapa avkastning till ägarna. Detta är fel.

Hyresgästföreningen Region Norrland skickar i dagarna ut brev till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de fyra nordligaste länen. Syftet med brevet är att uppmärksamma och påminna dem om kommunens bostadspolitiska roll i samhället. Skälet till att kommunen har ett bostadsföretag kan inte vara att det ska ge avkastning till kommunen, utan att det ska bidra till kommunens bostadsförsörjning genom att bygga och förvalta hyresrätter.

Om kommunerna tar ut för hög avkastning från sitt bostadsbolag blir detta en indirekt skatt som går till andra kommunala verksamheter. Hyresgästerna får betala.

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller bostadspolitiken. I flera kommuner finns idag en stor brist på bostäder och det gäller då i synnerhet hyresrätter. Detta får stora konsekvenser för t.ex. ungdomar som inte kan flytta hemifrån och arbetssökande som inte får en bostad på den ort där de har erbjudits ett arbete. Bostadsbristen skadar tillväxten. I andra kommuner är problemen de motsatta. Där finns ett överskott av bostäder som förorsakar kommunen stora kostnader.

I november beslutar många kommuner om ägardirektiven till sina allmännyttiga bostadsföretag. För bostadsföretagen gäller Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen är relativt ny och det finns tyvärr en hel del missuppfattningar om vad den nya lagen egentligen innebär. I debatten hörs ofta att syftet numera enbart är att skapa avkastning till ägarna. Detta är fel.

– Enligt lagen ska de allmännyttiga bostadsföretagen drivas i ”allmännyttigt syfte” och ”enligt affärsmässiga principer”. För oss på Hyresgästföreningen är det självklart att de allmännyttiga bostadsföretagen måste bedrivas affärsmässigt. De ska leva på egna meriter och behöver ha tillräckligt med eget kapital för att klara av underhåll och nyinvesteringar. Det är inget nytt, så har företagen agerat sedan 90-talets början.  Avkastningskraven på det kommunala bostadsbolaget behöver ligga på en rimlig nivå utifrån bolagets uppdrag och förutsättningar, säger Lillemor Göranson, regionsordförande Hyresgästföreningen Region Norrland

Men skälet till att kommunen har ett bostadsföretag kan inte vara att det ska ge avkastning till kommunen, utan att det ska bidra till kommunens bostadsförsörjning genom att bygga och förvalta hyresrätter. Så sägs också i förarbetena till lagen:

De kommunala bostadsaktiebolagen har inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter. Utan ett allmännyttigt syfte riskerar det kommunala företaget att reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål och att det då inte skulle finnas något sakligt motiv för en kommun att äga ett sådant företag.”

– Vi hoppas att vi med detta brev får kommunfullmäktigeledamöterna att se till så att detta allmännyttiga syfte lyfts fram i ägardirektiven. Detta är viktigt för framtiden och för de människor som bor i kommunen, säger Henry Magnusson, regionchef på Hyresgästföreningen Region Norrland.

Faktaruta
Av förarbetena till lagen framgår bland annat följande:

  • Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsbolag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

  • Kommunerna bör klargöra avsikten med ägandet och de grundläggande ekonomiska, sociala och ekologiska utgångspunkterna för verksamheten såsom etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande samt bidrag till hållbar utveckling

  • Den grundläggande tanken är att boendet ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund och att bostadsföretagen ska ha en integrerande funktion samt att det ingår ett samhällsansvar i det allmännyttiga syftet där allmännyttan främjar såväl utbudet av hyresrätter som en väl fungerande konkurrens.

För mer information, kontakta:

Lillemor Göranson, Ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland, telefon 070-957 33 66
Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen Region Norrland, telefon 070-559 20 55