Hyresgästföreningen om förslaget av förändrade bullerregler: Fler bostäder behövs men inte till priset av människors hälsa

Regeringen har skickat ut ett förslag om förändrade bullerregler vid nybyggnation på remiss. Hyresgästföreningen bedömer att den lagstiftning som föreslås träda i kraft den 2 januari 2015, som ökar samordningen avseende buller mellan plan- och bygglagen och miljöbalken, i stort kommer att underlätta planering och byggande av bostäder.

Däremot så kan Hyresgästföreningen inte tillstyrka den del av förslaget som rör höjning av riktvärdena vid trafikbuller.

Regeringens bakgrund till förslaget om ändrade riktvärden för trafikbuller är att de nuvarande riktvärdena ses som ett hinder för byggande av bostäder. Men det finns ingen forskning som visar att det sambandet är klarlagt.

Tvärtom har det på senare tid höjts alltfler röster inom forskningen som visar att buller stör och påverkar människors hälsa mer än man tidigare trott. Buller från trafik är dessutom den största källan till störning.

-Eftersom förändringen i förordningen rör frågor som har ett direkt samband med människors hälsa tycker vi att en sådan betydande förändring först måste föregås av en konsekvensutredning, säger Karin Lindeberg, miljöexpert på Hyresgästföreningen.

-Det råder akut bostadsbrist och fler bostäder behöver byggas men det får inte ske till priset av människors hälsa. När forskningen så tydligt visar att trafikbuller får stora konsekvenser för människors hälsa och stör både sömn och avkoppling så är det viktigt att se konsekvenserna av det innan en regelförändring görs. Därför kan Hyresgästföreningen inte tillstyrka förslaget om en höjning av riktvärden för trafikbuller, säger Karin Lindeberg.

För mer information, kontakta:

Karin Lindeberg, miljöexpert Hyresgästföreningen 076-835 62 00