Hemlöshet med många ansikten

Att hemlösheten har många ansikten och drabbar helt nya grupper blev tydligt under det panelsamtal som Hemjakten, en del av Hyresgästföreningen, arrangerade i veckan.

Samtalet inleddes med att diskutera kring just begreppet hemlöshet. Vad innebär det? Vem är hemlös idag? Det var en bred bild som målades upp av panelen där mycket av diskussionen kom att handla om var gränsen för hemlöshet kan dras.

Svaren var något skilda och perspektiven var många, vilket också sammanfattar det övergripande svaret väldigt bra, nämligen att det är ett väldigt brett begrepp där det idag är mycket individuellt hur vi definierar gruppen hemlösa. Matti Wirehag från Stadsmissionen utvecklade.

  • Det är en mycket stor grupp som letar och skulle kunna fått en bostad om de bara hade uppfyllt kraven sade Matti Wirehag och exemplifierade med de många unga som tvingas bo kvar hemma eller hänvisas till osäkra tillfälliga lösningar.

Därefter fortsatte samtalet att handla om utvecklingen fram till idag, vad är det som gjort att vi hamnat i denna situation? Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningens regionchef, lyfte upp perspektivet med den låga byggtakten som lett till en allt värre bostadsbrist.

Den här utvecklingen menade hon ligger staden till last då det skapat ett årligt underskott som tas med till nästkommande år. Färre tillgängliga bostäder har sänkt möjligheten till en bostad samtidigt som prisnivåerna eskalerat vilket gör att redan utsatta grupper hamnar ännu längre bort från bostadsmarknaden.

Anna Lönn Lundbäck pekade också på att kraven har ökat successivt, från att tidigare inte funnits till att du idag exempelvis ska tjäna tre gånger månadshyran.

  • Det ställs ju väldigt hårda krav på till exempel inkomst, konstaterade hon och uppmanade allmännyttan i Göteborg att ta efter Stockholm där de kommunala bostadsbolagen nyligen sänkt sina inkomstkrav.

Övriga i panelen instämde i denna kritik och lyfte upp att helt nya grupper än de som traditionellt klassats som hemlösa därmed riskerar att stå utan bostad. Josefin Hellström, socialsekreterare i Göteborg, vittnade om den frustration hon och hennes kollegor allt oftare upplever.

  • Det är många som vänder sig till socialtjänsten och vars enda problem är att de saknar en bostad, Det är en grupp som vi inte kan hjälpa men de vet inte vart de annars ska vända sig och det är väldigt frustrerande både för oss och för dem som kommer till oss.

När nu samtliga på plats var överrens om att detta är ett problem som behöver lösas gick frågan över till framtiden. Matti Wirehag menade att det först och främst handlar om en förändrad syn på att ha en egen bostad.

  • För mig är rätten till bostad samma sak som rätten till sjukvård. Det ska inte spela någon roll hur jag har betett mig eller hur jag väljer att leva mitt liv, jag ska ändå har rätt att ha ett hem.

Matti fortsatte med att lyfta fram vikten av att olika organisationer ser vad och var de kan påverka. Han lyfte upp som exempel att Hyresgästföreningen roll kan vara att aktivt arbeta med vräkningsfrågan och hjälpa individer i det skedet.

Han menade att det är många händelser som gör att personer hamnar i hemlöshet, men just att tappa det trygga boendet är så pass essentiellt att det är lätt att därefter hamna i en nedåtgående spiral.

Hela diskussionen avslutades med en något frustrerad fråga från publiken varför ska detta behöva vara ett problem? Anna Lönn Lundbäck svarade att det givetvis handlar om politiska beslut, att faktiskt sätta ner foten och säga att Göteborgs Stad ska bygga för alla. Men det är många aktörer på olika nivåersom måste vara med i det arbetet.

  • Det är fler aktörer som har vaknat till och inser att det här med byggandet är en framtidsfråga. Men ändå lyckas vi inte och därför måste trycket från allmänheten fortsätta, avslutade Anna Lönn Lundbäck.