اطلاعات در مورد انجمن مستأجران

 

در اين بروشور متوانيد در مورد انجمن مستاجران و نحوه كار و فعاليت آنها مطالب سودمندى بخوانيد.

- مابراى برخوردارى مستاجران از مسكن مناسب و خوب با اجاره عادلانه و معقول تلاش ميكنيم

- ما براى تامين منازل بهتر براى مستاجران حال و آينده تلاش و همكارى ميكنيم

- ما براى اعضاى خود مفيدهستيم و به آنها گوش فرا ميدهيم و از ايده هاى آنها براى پيشبرد كار هاى آينده بهره ميگيريم 

- ما يك سازمان هستيم كه درواقع اعضاى آن مستاجران هستند

- ما به هيچ حزب و دسته و گروه سياسى وابسته نيستيم

- ما با صاحبخانه ها در مورد اجاره بهاو شرائط مسكن و قرارداد اجاره مذاكره و گفتگو ميكنيم

- ما به سئوالات اعضاى خود پاسخ داده و آنها را در زمينه گفتگو با صاحبخانه خود حمايت و يارى ميكنيم

- ما با سياستمداران و دولتمردان براى ايجاد شرائط بهتر براى مستاجران بحث و مجادله ميكنيم

- ما به اعضاى خود كمك ميكنيم تا خود براى تهيه مسكن مناسب و بهتر فعاليت مؤثرى داشته باشند

براى كسب اطلاعات بيشتر با ما با تلفن ٤٤٣٤٤٣ - ٠٧٧١ تماس حاصل فرماييد.

                                                                  انجمن مستاجران