Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen – utmaningar och lösningar

Varför byggs det inte i Sverige när så många saknar bostad? Vilka är de största hindren för att få igång bostadsbyggandet? Det råder idag en stor enighet om att vi har en betydande bostadsbrist i Sverige och att det byggs för få bostäder. Däremot råder olika uppfattningar om hur vi ska komma till rätta med bostadsbristen.

Rapporten publicerades i mars 2016

I den här skriften svarar Hyresgästföreningen på frågorna och analyserar orsakerna till varför det inte har byggts tillräckligt sedan 1990-talet. Vi fokuserar på att förklara hur dagens system fungerar och slår hål på en rad myter. Vi beskriver också vilka de största hindren är: orättvisa boendeskatter, en bristande helhetssyn bland beslutsfattare om bostadsfrågan och en övertro på att marknaden har förmåga att lösa krisen.

Det finns tyvärr inga lätta lösningar för att få fart på byggandet. Bostadsfrågan är komplicerad och bostaden är inte vilken konsumtionsvara som helst. 
Skriften avser inte att täcka alla områden som Hyresgästföreningen anser vara viktiga. Syftet är att specifikt belysa hur dagens system på hyresmarknaden fungerar och vilka åtgärder som kan bidra till att lösa dagens bostadskris på ett sätt som maximerar den ekonomiska, sociala och ekologiska samhällsnyttan.

Diagram från rapporten
Diagram från rapporten
Diagrammet visar nyproduktionsnivåer över tid och typ av finansiering.

Vikten av en kraftfull bostadspolitik

Sverige behöver fler hyreslägenheter som breda grupper har råd att hyra. Den nyproduktion vi ser idag är så dyr och har så höga hyror att en stor andel av befolkningen inte har råd att bo där. I synnerhet inte de människor som faktiskt har det största behovet av just hyrda bostäder. Bostadsbristen leder i dag till en situation där olika grupper av konsumenter ställs mot varandra. De stora migrationsströmmarna till Sverige får inte bli en ursäkt för att undergräva konsumentens ställning på bostadsmarknaden eller för att införa socialbostäder – social housing.

Aktivt ansvar för stat och kommun

Det är tydligt att marknaden inte ensam klarar att bygga för låg- och medelinkomsttagare. Det finns alla möjligheter att öka byggandet av bostäder utan att tumma på bostäders kvalitet eller tillgänglighet. Men detta förutsätter att staten och kommunerna tar ett aktivt ansvar för bostadsinvesteringar. Ledstjärnan måste vara att nyttiga investeringar som samhället gör på lång sikt även ska ge staten ökade inkomster och är därmed bra för hela landet.

Rimliga hyror i tillväxtområden

På lokal nivå är en bostadsmarknad i balans en förutsättning för tillväxttakten. Bostadsbyggande skapar jobb och bidrar till tillväxt. Det är tydligt i tillväxtområden, i de stora städerna och särskilt i Stockholmsområdet. Det är också i de expansiva områdena som behoven av bostäder med rimliga hyror är som störst. Sådana lägenheter nära jobben skulle öka människors valfrihet. Dessutom skulle trångboddheten minska.

Bostadspolitiken är – tillsammans med skattepolitiken – ett kraftfullt verktyg för att minska skillnaderna mellan människor i olika grupper och med olika inkomster. Genom mindre skillnader får vårt gemensamma samhälle de bästa förutsättningarna att växa maximalt när det gäller både ökad välfärd och ekonomisk tillväxt.

Verktyget bör därför utnyttjas till sin fulla potential.