Boendekostnad

En av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster får ett bra hem till en rimlig kostnad. Förtroendevalda och anställda runt om i landets hyresgästföreningar förhandlar därför om hyrorna varje år med både kommunala och privata hyresvärdar. När vi förhandlar hyran för en lägenhet betalar du en avgift för det arbetet. Den avgiften är inbakad i hyran.

Hyresrätten förenar trygghet och valfrihet och bidrar till att skapa balans på bostadsmarknaden. Hyresförhandlingarna påverkar både människor, samhälle och näringsliv. Hyresgästföreningens uppgift är att sköta förhandlingarna åt alla hyresgäster, som vill, genom kollektiva förhandlingar. Vi förhandlar hyran för 90 procent av Sveriges 1,5 miljoner hyresrätter - totalt över 3 miljoner hyresgäster.

Bruksvärdessystemet säkrar kvaliteten

Hyran bestäms utifrån något som heter bruksvärdessystem. Det innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället.

Höga taxor och avgifter påverkar hyran

En tredjedel av hyran går till kostnader som är beroende av taxor och avgifter, till exempel värme, el, VA och avfall. Avgifterna har ökat avsevärt mer än inflationen de senaste tio åren. Kommunala och privata fastighetsägare har ett ansvar att motverka att ökande kostnader överförs till hyresgästerna.

Läs vår årliga undersökning av taxor och avgifter i samtliga svenska kommuner. Nils Holgersson-undersökningen

Presumtionshyra för nybyggda bostäder

För nybyggda hus förhandlas ibland det som kallas presumtionshyra. Det innebär att Hyresgästföreningen och hyresvärden kommer överens om hyror som överstiger bruksvärdet för likvärdiga lägenheter.

Överenskommelsen måste omfatta alla bostadslägenheter i huset och ingen av dem får vara uthyrd innan. Den innebär också att de lägenheter som omfattas av överenskommelsen "lyfts ur" bruksvärdessystemet för en period av idag 15 år (tidigare tio år). Det innebär att en hyresgäst inte kan få sin hyra prövad enligt bruksvärdet förrän efter 15 år. De lägenheter som omfattas av överenskommelsen kan inte heller användas som jämförelsematerial vid en prövning i hyresnämnden av en lägenhets bruksvärdeshyra.

Syftet med presumtionshyra

Regeln om presumtionshyra kom till 2006 som ett försök att förbättra förutsättningarna att bygga nya hyresrätter och används framför allt i storstadsregionerna. Utvärderingar visar dock inget samband mellan högre hyresnivåer och byggandet av fler hyresrätter. Dessa hyror ligger redan idag på mycket höga nivåer och i nivå med de hyror marknaden är beredd att betala. Istället är det höga mark- och produktionskostnader samt obalanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna som fördyrar nyproduktionen av nya hyresrätter.

Läs mer om presumtionshyra i vår rapport Byggande och hyressättning.

Hyrskatten måste bort

Det finns en ekonomisk obalans mellan olika boendeformer. Den obalansen innebär att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med bostadsrätt och ägt småhus. Detta konstateras bland annat i Bostadsbeskattningskommittén (SOU 2014:1).

Enligt utredningar handlar missgynnandet främst om fyra faktorer: avsaknad av ROT-avdrag för hyresrätter, slopat investeringsstöd och bibehållen fastighetsskatt. Boende i egnahem har dessutom möjlighet att göra ränteavdrag för sina bostadslån. Hyresvärdarna har ett ansvar att inte låta effekterna av missgynnandet påverka hyresgästerna. Det kan de göra genom att inte ständigt höja hyran. Regeringen införde 2016 ett investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror, men den största delen av skatteobalansen finns kvar.

Läs mer i vår gemensamma rapport med SABO och Fastighetsägarna:
Balanserade ekonomiska villkor - en skattereform för hyresrätten.

Läs även vårt förslag till skattereform för hyresrätten:
En skattereform för hyresrätten.