Guide till bostadspolitiken: Så tycker partierna

Billigare hyresrätter eller högre hyra i attraktiva områden? Fokus på miljömaterial eller integrationsfrågor? Alla är överens om att fler bostäder behövs – men vägen dit ser olika ut beroende vilket politiskt parti du frågar. Vi på Hyresgästföreningen har sammanställt partiernas viktigaste bostadspolitiska budskap. Läs, jämför och gör ditt val.

Socialdemokraternas tydligaste budskap:

S vill plocka bort trösklar som hindrar vissa grupper, exempelvis unga och nyanlända, från att ta sig in på bostadsmarknaden. De menar att kommunerna behöver ta ansvar för att hålla ett högt tempo när det kommer till byggande. Samtidigt är det viktigt att hitta sätt att bygga billigare för att göra bostäderna tillgängliga för fler. Prioriteten ska vara att fler unga ska ha möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden.

Detta vill Socialdemokraterna göra:

 • Bygga mer. Genom en ny byggoffensiv vill man se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder innan år 2020 och efter detta i genomsnitt 45 000 nya bostäder om året fram till år 2030.
 • Bryta den växande bostadssegregationen och bygga fler hyresrätter, bostäder för äldre, studentbostäder samt blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus.
 • Snabba upp byggprocessen genom att förändra plan- och bygglagen.
 • Införa en tydligare markpolitik från både stat och kommun.

Miljöpartiets tydligaste budskap:

MP menar att en ambitiös och grön bostadspolitik är svaret på boendefrågan. Genom att bygga fler klimatsmarta bostäder för alla grupper i samhället vill de förbättra bostadspolitiken. Det ska ställas höga miljö-, energi- och klimatkrav vid både nybyggen och renovering. Det behövs även fler bostäder till studenter – att inte hitta en bostad ska aldrig vara en anledning till att behöva tacka nej till en utbildning. Eftersom de befintliga hyresrätterna har de lägsta hyrorna behöver man underlätta för rörlighet bland befintliga hyresrätter.

Detta vill Miljöpartiet göra:

 • Bygga fler bostäder som fler har råd med.
 • Bygga klimatsmart och mer i trä – minst vartannat flerbostadshus.
 • Motverka segregation genom att blanda bebyggelse och upplåtelseformer.
 • Göra fler bostadsområden attraktiva genom att bygga ut kollektivtrafiken.

Vänsterpartiets tydligaste budskap:

V tycker att staten bör ta större ansvar för att bygga hyresrätter med rimliga hyror. För att kunna bygga fler hyresrätter med rimliga hyror behöver man öka investeringsstödet och införa förmånliga lån till byggföretagen. Villkoren mellan ägt och hyrt boende ska vara rättvist. Allmännyttan ska stärkas, utförsäljningar och ombildningar ska undvikas. V säger också nej till marknadshyror.

Detta vill Vänsterpartiet göra:

 • Införa statligt stöd för ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter.
 • Sänka inkomstkraven för hyreskontrakt.
 • Införa obligatoriska bostadsförmedlingar.
 • Värna om hyresrätten – motverka minskning av antal hyresrätter.

Centerpartiets tydligaste budskap:

Bättre förutsättningar krävs för byggandet av nya bostäder – bland annat med hjälp av regelförenklingar som frigör byggmark, enligt C. Genom att lägga fokus på regelförenklingar och snabb handläggning kan man med modern byggteknik hålla kostnaderna nere, och på så sätt bygga fler hyresrätter. C tycker också att bostadsmarknaden bör vara rörlig, man borde till exempel fokusera på att göra fler äldre hyresrätter tillgängliga.

Detta vill Centerpartiet göra:

 • Införa enklare byggregler och mindre markrestriktioner.
 • Ge fler tillfälliga bygglov och lättnader i plan- och bygglagen.
 • Göra det enklare att hyra ut bostäder i andra hand.
 • Möjliggöra att från privat håll ta initiativ till byggprojekt och få förslaget prövat av kommunen.

Moderaternas tydligaste budskap:

M vill införa enklare regler för att göra det lättare att ta fram byggklar mark. Produktionskostnaden bör ses över och minskas – bland annat med hjälp av kortare planprocesser. Fokus bör inte enbart ligga på nyproduktion utan även ekonomiska aspekter som bosparsystem, bostadsbidrag, bolånefinansiering och andrahandsuthyrning. M menar att hyresgästens villkor ska värnas och hyresrätten kommer fortsätta vara en viktig boendeform, men reformer krävs. Bostadsbeskattningen bör även ändras för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Detta vill Moderaterna göra:

 • Fasa in ett mindre reglerat hyressättningssystem.
 • Förenkla byggreglerna. Mer byggklar mark behöver göras tillgänglig, bland annat med hjälp av bullerregler anpassade till dagens byggteknik.
 • Bygga fler studentbostäder – 20 000 nya studentbostäder till år 2020.
 • Bättre nyttja det befintliga bostadsbeståndet, bland annat med mer tillåtande regler för andrahandsuthyrning och ökat schablonavdrag.

Sverigedemokraternas tydligaste budskap:

SD menar att man behöver göra det lättare för mindre byggbolag att konkurrera på marknaden för att kunna bygga hyresrätter till rimligt pris. Detta ska göras genom att stärka byggkrediten och underlätta för byggbolag att medverka i upphandlingar. Framförallt bör man avskaffa anvisningslagen och därmed inte längre göra det nödvändigt för kommuner att prioritera bostäder till nyanlända. SD tycker också att lagen om egenbosättning för asylsökande bör slopas.

Detta vill Sverigedemokraterna göra:

 • Förbättra tillgången till lägenheter genom minskad invandring.
 • Verka för att de kommunala bostadsbolagen bygger fler hyresrätter.
 • Bygga nya stadskvarter på oexploaterad mark.
 • Värna om kulturmiljö och stadssilhuett.

Kristdemokraternas tydligaste budskap:

Fler aktörer behövs på bostadsmarknaden som pressar priserna och stärker det regionala inflytandet över bostadsplaneringen, menar KD. Man vill förenkla bostadsbyggandet. Med regelförenklingar och bättre planprocess kan bostadsproduktionen öka. Man bör även se över bullerkraven samt förenkla regelverket. Genom att införa ett CSN-liknande lån till unga kan man göra det lättare att få till första bostadsköpet. Ränteavdragen bör fasas ut.


Detta vill Kristdemokraterna göra:

 • Stimulera andrahandsuthyrning.
 • Göra det möjligt för fler att äga sitt hem. Detta bland annat med hjälp av startlån, bosparande och förändrade regler för tomträtter.
 • Höja bostadsbidraget ytterligare för barnfamiljer som har svag ekonomi.
 • Införa fri hyressättning för nyproducerade hyreshus.

Liberalernas tydligaste budskap:

L tycker att fler hyresrätter ska byggas, bland annat genom att man pressar priserna och vässar konkurrensen i byggbranschen. Nyanlända och ungdomar riskerar idag att hamna utanför bostadsmarknaden – snabbare processer och friare regler krävs för att lösa problemet. Byggsubventionerna bör slopas – och man ska istället ge mer pengar till hushåll med låga inkomster. Nybyggda hyreshus ska ha fri hyressättning och i äldre hyreshus bör läget kunna påverka hyran i högre grad än idag, enligt L.

Detta vill Liberalerna göra:

 • Öka konsumentmakten på hyresmarknaden. Som hyresgäst ska du ha större möjlighet att kunna påverka din hyra.
 • Göra det möjligt att ta ut högre hyra i attraktiva områden.
 • Tillämpa fri hyressättning i nybyggda hus. Hyresgästen ska samtidigt ha ett starkt besittningsskydd och skydd mot oförutsägbara hyreshöjningar.
 • Införa ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad.

Vad innebär fri hyressättning?

Flera partier tar ställning för vad de kallar en friare hyressättning, vilket kan tolkas som ett första steg mot marknadshyror. Marknadshyror innebär att marknaden sätter hyrorna, det vill säga att fastighetsägaren ensidigt bestämmer hur höga hyrorna ska vara. Samtliga partier inom alliansen anser att marknadshyror bör införas vid nyproducerade hyresrätter.

Mer om marknadshyror