Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden

Som hyresgäst äger någon annan ditt hem och det kan av naturliga skäl finnas olika intressen hos hyresgästen och hyresvärden som måste balanseras. Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden gör det genom förhandlingar mellan parterna. Principen är lika hyra för lika lägenhet med konsumentskydd, besittningsskydd och följsamhet till kostnadsutvecklingen.

I tider av brist på bostäder ökar konkurrensen om de bostäder som finns, vilket stärker obalansen mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen. En rimlig balans mellan intressena är en förutsättning för anständiga boendevillkor och för att hyresrätten ska vara en upplåtelseform för alla.

I bostadsbristens spår kommer ständigt diskussionen om att friare hyressättning är lösningen. Vid brist – höj priset så ökar utbudet.  Men det är inte så enkelt och det syns tydligt idag när det byggs på marknadens villkor.  Det byggs mycket både bostadsrätter och hyresrätter – men till priser som vanliga löntagare inte har råd att efterfråga. Bostadsbristen består.

Hyresgästföreningen vill att: 

  • Den svenska hyressättningsmodellen ska behållas och vidareutvecklas för att även fortsatt fungera väl för alla parter.
  • Motverka marknadshyror som skulle leda till högre hyror och därmed högre bidragskostnader. Dessutom skulle segregation öka med svåra sociala följder.
  • Politiker ska inte förvänta sig att hyressättningssystemet kan lösa allmänpolitiska problem som ökade ekonomiska klyftor, segregation, höga byggkostnader och bostadsbristen i stort.

Hyresgästföreningens valfrågor

Bygg 30 000 hyresrätter varje år
Rättvisa ekonomiska villkor
Utveckla allmännyttan - det viktigaste verktyget
Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden
Renovera så att människor har råd att bo kvar
Tryggt boende