Balanserade ekonomiska villkor 2017

Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO har som gemensamt mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform – för hyresgäster, för fastighetsägare och för samhället. Den gemensamma rapporten Balanserade ekonomiska villkor syftar till att belysa och analysera obalansen mellan olika upplåtelseformer i regelverken för skatter och subventioner.

Statliga bidrags- och skatteregler ska inte påverka hushållens val av upplåtelseform för sitt boende. Upplåtelseformerna hyresrätt, eget hem och bostadsrätt har grundläggande skillnader som begränsar möjligheten till en exakt likabehandling. Däremot bör de villkor för skatter och subventioner som regleras av staten i slutänden leda till en god balans.

I den allmänna debatten råder delade meningar om hur en jämförelse ska göras mellan upplåtelseformerna. Vi har valt att utgå ifrån det perspektiv som vi anser vara det mest korrekta, nämligen betalningsflödena. Analysen blir missvisande om ett företags intäkter och kostnader jämförs med en småhusägares eller bostadsrättsinnehavares in- och utbetalningar. I analysen, som omfattar både nyproduktion och innehav av äldre bostäder, jämförs därför hyresgästernas hyresbetalningar med småhusägarnas och bostadsrättsinnehavarnas betalningar för boendet.

Dyrare att bo i hyresrätt

Vår analys visar på bristande balans i de ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna både i nyproduktionen och i förvaltningsskedet, exempelvis är det cirka 2 400 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus med äganderätt eller i en bostadsrätt. Åtgärder för att förbättra balansen bör därför riktas såväl mot nyproduktion av bostäder som mot befintligt bestånd. Eftersom obalanserna är ett resultat av regelverket på skatteområdet så bör de också rättas till genom korrigeringar i detta regelverk.

Vi föreslår följande långsiktiga åtgärder för att uppnå en rimlig balans mellan upplåtelseformerna:

  • Låg moms på bostadshyror. I väntan på det föreslår vi ROT-stöd också till hyresrätten och balanserade villkor för nyproduktion
  • Ingen fastighetsskatt på fastigheter med bostadslägenheter
  • Åtgärder för att underlätta underhåll av hyreshus, så som skattefria underhållsavsättningar
  • Verklighetsanpassade värdeminskningsavdrag