Skara

Bostadspolitiskt program för Skara, uppdaterat i januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Skara vill växa och öka sin attraktionskraft och kommunledningen konstaterar att det därför behövs fler nya och lockande boendealternativ. Man talar om att genom "spännande boenden så som 'Naturnära', 'Kulturboende' och 'Trädgårdsstaden' kan vi etablera oss som en självklar boendeort i regionen".

Samtidigt är det brist på hyresrätter, framför allt mindre lägenheter som lämpar sig väl för unga och äldres behov. Genom att tillgodose behovet av hyresrätter skapas förutsättningar för unga att bo kvar i kommunen, och om äldre söker sig från egna hem till ett mer bekvämt serviceboende kan det bidra positivt till en omflyttning inom kommunen, så kallade flyttkedjor. De senaste årens byggande har mest handlat om enfamiljshus.

Till bilden hör dock att befolkningsprognosen talar om en väldigt liten ökning på 380 personer åren 2013-2033. Det betyder att befolkningens åldersstruktur tillsammans med in- och utflyttning kommer att ha stor betydelse för behovet av bostäder.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen:
1. Kommunen bör se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande i bolaget. Vinster och värden som skapas bör stanna för att medverka till att utveckla boendet.

2. Kommunen använder sitt kommunala bostadsbolag, Centrumbostäder, för att bygga hyresrätter för unga och serviceboende för äldre. Just nu är efterfrågan låg men det räcker inte med beredskap i form av färdiga detaljplaner. Efterfrågan skapas också genom att tillgång skapas. Även småhus och radhus med hyresrätt bör finnas.

3. Kommunen behöver detaljplanelagd mark som är färdig att bebyggas

4. Det måste också finnas tydliga mark- och exploateringsavtal. Det går att se till så att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och kostnader för exploateringsavtal gynnar nyproduktion.

Kontakt

Hyresgästföreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7  
461 21 Trollhättan

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.