Munkedal

Bostadspolitiskt program för Munkedal, uppdaterat i december 2017

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Munkedal har en svagt uppåtgående befolkningstrend, bättre förvärvsfrekvens än landet i medel, stor andel företagare samt relativt låg arbetslöshet. Enligt Munkedals vision skall "Möjligheter för boende i attraktiva miljöer skapas". Positiva siffror och bra tankar – men det räcker inte!

I många sammanhang hänvisar man till goda kommunikationer som ett argument för att bosätta sig i Munkedal och visst, förbindelserna främst söderut är riktigt bra. Detta beskrivs tydligt i kommunens Översiktsplan från 2014. Men grannkommunerna i norr och väster har nästan lika goda förutsättningar. Därför måste det finnas bostäder som lockar fler innevånare.

Enligt lag är kommunen ansvarig för bostadsförsörjningen. När det råder brist på bostäder är det viktigt att olika grupper som behöver en bostad inte ställs mot varandra. Till dem som drabbas av bristen på hyreslägenheter hör inte bara de unga som vill flytta hemifrån och äldre som vill sälja sin villa utan också de nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats i Munkedal eller vill bosätta sig här. För alla är en bostad det mest grundläggande för att man ska kunna välja att bo kvar eller flytta hit.

Det finns centralt flera byggklara tomter, samt ytterligare mark där detaljplanarbete pågår. Det har kommit fram nya byggmetoder och statliga investeringsstimulanser som gör det möjligt att bygga billigare. Munkbo är kommunens verktyg för att bedriva bra bostadspolitik, men kommunen kan även genom exploateringsavtal säkerställa att privata aktörer bygger hyresrätter. Börja bygg! Det gör man i grannkommunerna.

Munkedal har också anledning att se över taxeläget eftersom kommunen idag har landets näst högsta taxor (2017).

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgästföreningen att kommunen ska:

1. Låta det kommunala bostadsbolaget Munkbo bygga lägenheter där även unga har råd att bo. Kommunen måste också agera så att även privata aktörer etablerar nya hyresrätter.

2. Ta fram fler byggklara tomter för flerbostadshus. Detaljplanearbetet måste ligga före.

3. Se över taxor och avgifter så att Munkedal blir en attraktiv kommun att bosätta sig.

Kontakt

Hyresgästföreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.