Mark

Bostadspolitiskt program för Mark. Uppdaterat februari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Marks kommun växer i antal invånare men alla kommundelar ökar inte sin befolkning. Mest växer de centrala delarna Kinna, Skene och Örby samt Sätila i nordväst. Där är också bostadsbristen störst medan övriga kommundelar riskerar att minska i befolkning vilket kan leda till överskott på bostäder. Samtidigt har kommunledningen satt upp befolkningsmål och har visionen att alla delar ska växa.

Två viktiga instrument för att styra utvecklingen är den nya Översiktsplanen och Bostadsförsörjningsprogrammet. Båda visar på en god insikt om vad som behövs för att möta både befolkningsökningen och ambitionen att utveckla alla kommundelar. Dessutom finns det färdiga detaljplaner för mark som kan bebyggas omgående om det finns exploatörer.

Av alla bostäder i Mark är 68 procent småhus medan resten är flerfamiljshus, de flesta hyresrätter. Ett eget småhus lockar inflyttare och det återspeglas i att många pendlar till arbete utanför kommunen. Men när en kommun vill växa och dessutom har bostadsbrist är fler hyresrätter den boendeform som snabbast kan lösa problemen. Det kommunala Marks Bostads AB har också fått i uppgift att öka sitt byggande. I uppdrag ingår att också bygga i kommunens mindre orter. Det ställer särskilda krav och kräver att bolaget inte stoppas av ägardirektiv som hindrar en satsning på nya bostäder.

I ett läge med bostadsbrist blir så kallade flyttkedjor korta och omsättningen täcker inte behovet av hyreslägenheter för unga som vill flytta hemifrån och äldre som vill kunna lämna sin villa för ett mer tillgängligt boende. Därför behöver det byggas fler hyreslägenheter för båda dessa grupper. Dessutom behövs det fler lägenheter för att nyanlända ska få en bostad – något som är en förutsättning för en bra etablering på orten.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgästföreningen:

1. Fullfölj de goda intentionerna i Översiktsplanen och Bostadsförsörjningsprogrammet 2017. Låt de politiska ambitionerna slå igenom med hjälp av en god markreserv, en framsynt planering och en modell för en social konsekvensanalys.

2. Använd det kommunala bostadsbolaget för att bygga nya hyresrätter med hyror som de som har behov av en bostad kan betala. Ändra ägardirektiven och sänk kraven på soliditet och avkastning för att gynna nyproduktion. Gör det möjligt för bolaget att bygga billigare med hjälp av statliga investeringsstimulanser och nytänkande i produktionen, t ex med KomBo-hus.

3. Använd en aktiv markanvisning och gör en översyn av planeringsprocessen för att aktivera fler aktörer att öka byggandet av hyresrätter. Undersök möjligheterna till lokala pooler av mindre entrepre¬nörer alternativt pröva att dela upp större projekt så att även mindre bostadsbolag kan vara med och bygga nytt.

4. Fortsätt pågående renovering av befintliga lägenheter hos Marks Bostads AB. Ge de boende inflytande i planeringen och valfrihet med olika nivåer så att alla kan bo kvar.

5. Verka för att hålla de kommunala taxorna nere.

Kontakt

Hyresgästföreningen Sjuhärad
sjuharad@hyresgastforeningen.se  
Allégatan 61 
503 37 Borås

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.