Lilla Edet

Bostadspolitiskt program för Lilla Edet.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, avgörande för vår självkänsla, utveckling och trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder. I Lilla Edet är målet att nå en befolkning på 16 000 år 2030. Bland sex strategier man valt för att nå dit finns Goda boenden.

Men i Lilla Edet håller inte bostadsbyggandet den takt som behövs för folkökningen. Det kommunala fastighets- och bostadsbolaget Leifab har inte kunnat fullfölja sina planer. Det har medverkat till att kommunen inte kunnat erbjuda bostäder till dem som kan tänkas vilja flytta till Lilla Edet som en följd av att dubbelspåret för järnvägen är klart och motorvägen är färdig.

För att nå 16 000 invånare krävs 1300 nya bostäder. Av dem tänker sig kommunledningen 600, nästan hälften, i Lödöse. Där har varken småhus eller flerbostadshus byggts i den utsträckning som man planerat.

Samtidigt visar vändningen 2015 från befolkningsminskning till en liten ökning att det finns en önskan att bo kvar och ett intresse att flytta till Lilla Edet. Då behövs det bostäder och inte minst hyresrätter för att tillgodose ungas möjlighet att flytta hemifrån, inflyttades möjlighet att hitta hyreslägenhet, äldres önskan att bo med bra tillgänglighet och för att minska trångboddheten hos stora familjer.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen:

  1. Kommunen bör se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande i bolaget. Vinster och värden som skapas bör stanna i företaget för att användas till utveckling. Till exempel genom att borgensavgiften för Leifab sänks och anpassas de gemensamma riktlinjerna från Sabo, SKL och Kommuninvest.
  2. Kommunen bör upprätthålla en markreserv som gör att man kan fullfölja nuvarande byggplaner och ha kontroll över mark för kommande bostadsbyggande.
  3. Använd Översiktsplanen och Bostadsförsörjningsprogrammet och se till att detaljplaner tas fram så att det blir möjligt att bygga hyresrättermed hyror som alla har råd med.
  4. Se till att hålla taxor, markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och kostnader för exploateringsavtal på en nivå som gynnar nyproduktion.
  5. Blanda upplåtelseformer i såväl nya områden som vid förtätning så att man motverkar segregering.

Kontakt

Hyresgästföreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7  
461 21 Trollhättan

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.