Hela Västra Götaland

Bostadspolitiskt program för Västra Götalands län. Uppdaterat december 2017.

Hyresgästföreningens mål

 • Ökad regional samverkan för ökat byggande
 • Det ska finnas ett brett utbud av hyreslägenheter i alla regionens kommuner
 • Människor med normala inkomster ska ha råd att bo i nybyggda lägenheter
 • Genom väl utbyggd kollektivtrafik ska boende och verksamheter i hela regionen vara möjliga
 • Ett värdigt och ändamålsenligt boende för alla

 Hyresgästföreningens förslag

 • Inrätta ett regionalt bostadsforum
 • Alla regionens invånare ska ha tillgång till en bostadsförmedling
 • Sänk byggkostnaderna genom gemensamma upphandlingar och användande av typhus.
 • Prioritera kollektivtrafik framför bilresande av ekologiska, ekonomiska och sociala skäl
 • Kommunalförbunden ska få ett ökat ansvar för bostadsplaneringen och stödja kommunernas gemensamma upphandlingar för att pressa byggpriser och motverka segregation
 • Bostadsproduktionen ska ske enligt gällande lagar och regler

Alla har rätt till ett bra hem

Bostad är en mänsklig rättighet. I Sverige säger grundlagen att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Även FN:s deklaration om mänskliga rättigheter lyfter fram allas rätt till en bostad.

Tyvärr ser det inte ut så idag. Bostadsbristen breder ut sig och idag har nio av tio kommuner brist på bostäder.

Bostadsbristen lägger en våt filt över hela samhällsutvecklingen och krossar drömmar och ambitioner varje dag. Unga vuxna har inte möjlighet att flytta hemifrån. Äldre har inte råd att lämna villan som blivit för stor för dem. Nyanlända i stort behov av trygghet och stabilitet tvingas flytta runt på tillfälliga kontrakt. De nyblivna föräldrarna har inte möjlighet att flytta till något större.

Så ska vi inte ha det i Sverige! Vi behöver en bostadspolitik som sätter fokus på ökat byggande, men också ser till att det som byggs är bostäder som vanliga människor har råd med.

För att åstadkomma det behövs kollektivt förhandlade hyror, likvärdiga skatteregler för alla boendeformer, en hållbar utveckling av boendet med hyresgästinflytande.
Då behövs en politik som ger ett eget hem till de hundratusentals ungdomar som vill flytta hemifrån. En politik som tar vara på och utvecklar de bostäder vi kommer att använda många år framöver.

Bostadsbyggandet anses ofta vara en fråga som bara angår den enskilda kommunen. Det är i kommunerna som byggplaner antas och stadsdelar planeras. Det är kommunerna som, inom sina gränser, bestämmer hur, när och var det ska byggas.
Problem på bostadsmarknaden stannar dock inte inom kommungränser. Människor är allt mer rörliga och ser ofta flera kommuner som potentiella arbets- och bostads-
orter.

Bostadssituationen i regionen som helhet blir därför allt viktigare, en region präglad av bostadsbrist och låg takt i nyproduktion tappar snabbt sin attraktionskraft.
Eftersom problemen inte enbart är kommunala så kan inte heller lösningarna vara det. Bostadsfrågan måste därför även bli en prioriterad fråga på regional och delregional nivå.

Hyresgästföreningen har ett antal förslag på åtgärder för att skapa en bättre bostadsmarknad och därmed en mer välmående region.

Ökad samverkan för ökat byggande

För att lösa problemet med den låga byggtakten och nuvarande bostadsbrist behöver aktörerna träffas regelbundet för att utveckla nya idéer och hålla liv i diskussionen.

Vi föreslår därför att ett regionalt bostadsforum grundas under ledning av Länsstyrelsen. Exempel på tänkbara deltagare är allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare, Västsvenska Handelskammaren, studentkårer, byggföretag och hyresgäströrelsen.

Forumet ska träffas regelbundet för att utveckla egna idéer och ta vara på goda exempel från övriga delar av landet.

Förutom att vara idéverkstad och samordnare av olika insatser för bostadsbyggandet så skulle ett västsvenskt bostadsforum kunna bli en viktig källa för statistik och information. Detta blir särskilt viktigt i kontakter med statliga aktörer som Boverket.

Bostadsmarknaden sträcker sig ofta över kommungränserna. Enligt lag ska en kommun samråda med andra kommuner som berörs av den egna bostadsplaneringen. Utöver ett regionalt samarbetsforum så behöver kommunerna finna former för samverkan även på delregional nivå.

Särskilt viktigt blir detta för att bryta den regionala segregationen som sker vid kommungränserna.
För att skapa förutsättningar för samverkan på delregional nivå föreslår Hyresgästföreningen att kommunalförbunden ges ett ökat ansvar för bostadsplaneringen..

Ett värdigt och ändamålsenligt boende för alla

Allas rätt till ett värdigt och ändamålsenligt boende innebär att hemmet och grannskapet ska vara sunt, säkert och väl fungerande.

Människor behöver ett hem för att livet ska fungera. Hemmet är mer än en bostad med tak över huvudet, fyra väggar och en dörr att låsa efter sig. Hemmet är även platsen där vi återhämtar oss, äter, läser läxor, vårdar relationer och gör upp planer för framtiden. Den snabba digitaliseringen öppnar även upp nya möjligheter i hemmet.

En viktig del av ett värdigt boende uppnås genom att hyresgästerna får reellt inflytande över grannskapen och hemmen de bor i. Goda exempel på samråd med de boende bör spridas.

För att säkerställa så att de mest behövande får tillgång till den mänskliga rättighet som en bostad är, så är det viktigt att kommunerna har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen och att dessa särskilt lyfter grupper som har det svårast på bostadsmarknaden. Samplanering mellan kommunerna är här ett viktigt redskap för att inte hushåll med små ekonomiska resurser ska vara låsta till vissa kommuner och utestängda från andra.

Boendesegregationen måste hanteras regionalt

Sverige ska vara ett öppet land och ge skydd åt människor som tvingas fly. Hyresgästföreningen är en organisation som genomsyras av solidaritet och mänskliga värden. Vi medverkar i arbetet för att underlätta integrationen i samhället och i bostadsområdena. Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose alla nyanländas behov av bra bostäder.

Boendesegregationen har ökat de senare årtiondena. Segregationen är framförallt socioekonomisk, men sammanfaller ofta med en etnisk segregation, då nyanlända har svårt att ta sig in på en bostadsmarknad med brist på lediga bostäder. Enligt flera forskare är det framför allt resursstarka grupper som driver segregationen genom val av boendesituation. Kommunerna kan möta detta genom att planera för blandad bebyggelse med starka inslag av hyresrätter.

Fördelningen av bostäder bör även ske enligt objektiva och öppna principer i en offentlig bostadskö. Då minskar risken för diskriminering och det blir enkelt att förutse när man kommer att få en bostad.

Samtidigt är det tydligt att segregationen inte stannar inom kommungränser. I Västra Götaland intar kommunerna olika roller på bostadsmarknaden. Att planera för att breda inkomstgrupper ska ha någonstans att bo kan inte vara ett ansvar som endast åligger vissa kommuner. Därför är det viktigt att det sker samråd om bostadsplaneringen mellan kommuner, i regionen som helhet men framför allt på delregional nivå mellan kommuner som ligger nära varandra.

Utveckla kollektivtrafiken – möjliggör pendling

I Västra Götaland finns flera centralorter som utgör nav för det dagliga livet för invånarna. Till exempel Göteborg, Borås, Trollhättan och Skövde.

De flesta invånarna i regionen reser dagligen till och från arbete, utbildning, boende och andra aktiviteter i samma geografiska område. På en arbetsmarknad med hög geografisk rörlighet påverkar utvecklingen i en kommun i allt större grad även utvecklingen i dess grannkommuner. Att då ha en alltför kommunalt inåtvänd blick, som bara fångar den egna kommunens utveckling och utmaningar, gynnar inte människorna och samhället i stort. Arbetet i och mellan kommunerna för att skapa god regional bostadsförsörjning måste öka men är helt beroende av en väl fungerande kollektivtrafik.

Det är viktigt med en stor del solidarisk finansiering av kollektivtrafiken och att prismässiga tröskeleffekter för resor över kommungränsen tas bort. Det gynnar såväl ekologisk som social hållbarhet. I bostadsplaneringen så bör nybyggnation ske i centralorterna och längs kollektivtrafikstråk för att möjliggöra livskraftiga bostadsområden och kollektivtrafiklinjer i alla delar av regionen.

Sänkta byggpriser ger sänkta hyror

Skenande byggkostnader är en stor orsak till att hyrorna i nyproducerade och renoverade lägenheter blir så höga att många normalinkomsttagare inte har råd att bo i dem. Vi måste få till stånd större konkurrens och prispress på byggmarknaden i Västra Götaland.

Ett bostadsprojekt rymmer många olika kostnader och i varje del kan kostnaderna sannolikt pressas. Att konkret bryta ner helheten i dess beståndsdelar är ett verksamt sätt att låta goda exempel från en del av Västra Götalandsregionen leda till förbättringar i en annan geografisk del.

Byggkostnader, markpriser, krav på garageplatser och kommunala avgifter gällande planprocess och teknisk drift kan vara värda att arbeta med, var för sig. Vi vill verka för att kostnaderna i de enskilda delarna i varje byggprojekt pressas, för att ytterst kunna leda till rimligare hyror i nybyggnation.
Genom att bygga med ramupphandlade hustyper som kan kopieras från en kommun till en annan i regionen kan priserna pressas ner åtskilliga tiotals procent. Gemensamma upphandlingar mellan kommunerna och uppdelning av byggprojekt i mindre delar kan vara andra sätt att pressa priserna och få in fler aktörer.

För att minska bostadsbristen måste kommunerna planera markanvändningen långsiktigt och frigöra mark för byggnation.

Kommunerna måste aktivt pröva nya metoder så att det finns bostäder med hyror som alla har råd med, till exempel genom att ställa upp villkor om högsta maxhyra i markanvisningstävlingar.

Kontakt

0771-443 443   
info@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Torpavägen 1
Box 1080 
462 28 Vänersborg

Regionordförande  
Lennart Derehag   
0705-63 37 47  
lennart.derehag@hyresgastforeningen.se

Bostadspolitisk utredare 
Magnus Ejerhed  
010-459 14 12  
magnus.ejerhed@hyresgastforeningen.se    

Bostadspolitisk utredare  
Patrik Landin  
010-459 14 54  
patrik.landin@hyresgastforeningen.se  

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige
Första Långgatan 17 B
Box 7304
402 36 Göteborg
0771-443 443
info@hyresgastforeningen.se

Stefan Kudryk
Utredare
010-459 14 30
0702-33 53 55
stefan.kudryk@hyresgastforeningen.se

Marie Lindén
Utredare
010-459 24 70
0706-53 53 57
marie.linden@hyresgastforeningen.se