Grums

Bostadspolitiskt program för Grums kommun

De boende vet bäst själva

Bostaden har en stor betydelse i människornas liv. Det är den platsen där vi tillbringar den största delen av vår tid, och därför är det av största vikt att vi trivs och känner oss trygga på vårt bostadsområde. En bra boendemiljö stärker sammanhållningen och de sociala skillnaderna suddas ut. Respekt och tolerans för människors olikheter är förutsättningen för ett gott samhälle. Idag råder i många bostadsområden otrygghet, kriminalitet och främlingskap. Segregeringen ökar och klyftan mellan svenskar och invandrare blir allt större.

Grums kommun har under flera år haft en negativ befolkningstrend och tidigare haft många tomma lägenheter. Idag är det inte alls lika mycket vakanta lägenheter, men vi anser dock att det är en stor fråga för politikerna att hitta svaret på hur innevånarantalet i Grums kommun ska kunna öka. Den ökande andelen ensamhushåll i kombination med neddragningar inom barnomsorg och skola har medfört stora påfrestningar för både barn, ungdomar och vuxna. Vår målsättning är att engagera och mobilisera den enskilde hyresgästen, att tillsammans med andra återskapa framtidstron och där alla som individer är med och påverkar hur vår kommun och framtida bostadsområden ska utvecklas.

I riktlinjerna för bostadshyresgästernas inflytande och fritidsverksamhet står att läsa att "Det är de boende själva som bäst vet vad som fungerar bra eller mindre bra i ett bostadsområde eller kommun, vilka behov som är angelägnast osv. De boendes medverkan är nödvändig för en god bostadsmiljö och i övrigt goda boendeförhållanden." (Blåvita avtalet, punkt 5, s.3).

De bostadspolitiska frågor vi har valt att föra en dialog med kommunpolitikerna är:

 • Hur arbetar Grums kommun med sitt bostadsförsörjningsprogram?
 • Hur ska Grums kommun arbeta för att kommunens negativa befolkningstrend ska vända och bli positiv?
 • Hur arbetar Grums Hyresbostäder AB med att bostadsföretagets underhållsbehov ska vara
 • 10 % lägre än genomsnittet för SABO-företagen i Sverige?
 • Hur ska Grums kommun och Grums Hyresbostäder AB aktivt arbeta för att utveckla bostadsområdenas inre och yttre miljö?
 • Hur arbetar Grums kommun med att det utvecklas en verksamhet i Vänerns närhet?
 • Vad har Grums kommun för planberedskap för att det ska byggas nya attraktiva bostadsområden anpassade för olika familjesituationer och behov?
 • Vilken dialog finns i kommunen med ungdomarna, för att deras synpunkter ska tas tillvara vid skapandet av nya ungdomsmiljöer?

Det räcker inte med att träffa kommunpolitikerna en gång, utan vi kommer att bjuda in de till nya möten. De bostadspolitiska frågor Hyresgästföreningen i Grums kommer aktivt att arbeta med är att:

 • ett bostadsförsörjningsprogram utformas för Grums kommun där Hyresgästföreningen är en viktig partner.
 • hyresgästerna ska via olika dialogiska forum ges chansen att föra fram sina synpunkter på hur Grums kommun kan utvecklas positivt och få en positiv befolkningstrend.
 • genom en aktiv påverkan få svar på hur GHAB:s underhållsbehov ska bli 10 % lägre än genomsnittet för SABO-företagen i Sverige.
 • hyresgästerna ska ha en aktiv roll för att våra bostadsområden ska ha en ännu trivsammare och tryggare miljö som är anpassade för hyresgäster av olika åldrar i framtiden.
 • hyresgästerna ska få ett ökat inflytande vid renoveringar och underhåll av GHAB:s fastigheter från planeringsstadiet till utförandet.
 • Ungdomarna ska ges chansen att få komma med förslag och vara delaktiga när nya ungdomsmiljöer skapas i kommunen.

Hyresgästföreningen i Grums