Heby

Bostadspolitiskt program för Heby kommun.

Bostadsfrågan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna och bostadsbristen ett av de allvarligaste samhällsproblemen. Hyresgästföreningen i Heby vill med det här bostadspolitiska programmet lyfta bostadsfrågan och få fart på den bostadspolitiska debatten i kommunen. Vårt övergripande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Den bostadspolitiska debatten i Heby har handlat mycket om byggande av småhus och marknära boende på landet eller i kommunens mindre tätorter. Strategin från kommunens politiker har varit att med billig mark kunna lockafamiljer från grannkommunerna att flytta till Heby. Redan idag pendlar närmare 1500 personer till arbete i Uppsala och i kommunens översiktsplan finns en målsättning att öka antalet invånare i kommunen genom att locka fler Uppsalabor till Heby.

Ska våra unga och äldre kunna hitta en god bostad till rimlig kostnad och ska kommunen kunna fortsätta att växa så krävs att det byggs nya bostäder. Kommunens målsättning är att det ska byggas 20 lägenheter om året i Heby. Hyresgästföreningen anser att minst en tredjedel av dessa ska vara hyresrätter.

Hyresgästföreningen välkomnar Hebygårdars planer på att bygga Kombo-hus (ett koncepthus för billigt bostadsbyggande från SABO) i Morgongåva och hoppas att kommunen även ska lyckas locka privata byggherrar att bygga i Heby.

Heby behöver fler hyresrätter

Mer än hälften av landets kommuner har bostadsbrist. Numera hör även Heby till en av de kommuner där det kan vara svårt att hitta en bostad. Det finns idag färre lediga lägenheter än på mycket länge och det är nu dags att bygga nytt. Det är också viktigt att nya bostäder planeras med närhet till buss, tågförbindelser och handel. Det kan öppna upp för unga vuxna som ska flytta hemifrån att bo kvar i kommunen.

Boinflytande ökar tryggheten

Att kunna gå själv hem från idrottshallen eller bussen är en självklarhet för många, men totalt otänkbart för andra. Nästan var fjärde kvinna känner sig otrygg i sitt bostadsområde. Bland yngre och äldre kvinnor är oron störst. Dessutom är boende i flerfamiljshus mer oroliga än villaboende.

”Vårt övergripande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.”

För Hyresgästföreningen i Heby är trygghetsfrågorna viktiga. Redan idag görs ett viktigt arbete av trygghetsråd, grannsamverkansgrupper och den lokala hyresgästföreningen för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i kommunens bostadsområden.

Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Men vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer.

Rusta Hebys hyresrätter på hyresgästernas villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Många bostadshus saknar dessutom hiss.

Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form av skada. Renoveringsarbetet blir idag onödigt dyrt då det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra ROT-avdrag för hyresfastigheter.

I Heby görs varje år ungefär 17 miljoner kronor i ROT-avdrag. Inte en krona av dessa har kommit hyresgästerna till godo.

För Hyresgästföreningen är det också viktigt att upprustningen sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering.

”Ska våra unga och äldre kunna hitta en god bostad till rimlig kostnad och ska kommunen kunna fortsätta att växa så krävs att det byggs nya bostäder.”

Tre krav från Hyresgästföreningen Heby kommun

 • Bygg hyresrätter i Heby kommun.

 • Ökat hyresgästdeltagande leder till ökat trygghet – satsa på boinflytande.

 • Rusta Hebygårdars hyresrätter på hyresgästernas villkor.

Kontaktperson

Ordförande: Kerstin Karlsson

Epost: kerstin@hgfheby.se

Telefon: 0771-443 443