Trosa

Bostadspolitiskt program för Trosa kommun

Bostadsbristen en katastrof för unga

Trosa har haft en stark befolkningsutveckling de senaste åren. Till stor del på grund av närheten till Stockholm. Det har byggts bostäder för att möta befolkningsökningen men det har inte byggts tillräckligt med hyresrätter, där bristen idag är störst. För unga vuxna som vill flytta hemifrån och etablera sig på bostadsmarknaden är bristen på hyresrätter en katastrof.

Bygg fler hyresrätter

 

Unga vuxna har sällan tillgång till kapital för insatsen till en bostads- eller äganderätt och har dess-utom behov av att kunna vara rörliga på en alltmer dynamisk bostadsmarknad. Därför är hyresrätten ofta första valet för unga vuxna när det gäller boendeform. När tillgången är begränsad blir det svårare att komma ut på bostadsmarknaden och hitta sin första lägenhet. Det som byggs nytt är också väldigt dyrt. En nybyggd tvåa på 60 kvm hamnar sällan under 8.000 kronor i månaden och en etta på 35 kvm kan kosta så mycket som 5.000 kronor i månaden. Få unga klarar den hyran.

När man jämför hyresnivåerna i Sörmland ligger Trosa överlägset i topp. Det är betydligt dyrare att hyra i Trosa än på andra orter i länet. Förklaringen till det ligger i att en större andel av beståndet i Trosa är nyproducerat. Vi har färre lägenheter byggda under rekordåren på 60- och 70-talen. Då stimulerades byggandet med statliga medel som pressade hyrorna nedåt.

För att hyresrätterna i Trosa ska bli fler och mer prisvärda krävs både statliga och kommunala insatser. Staten måste på samma sätt som man idag stimulerar ägda boendeformer också stimulera hyresrätten. Vi vill se att staten stimulerar byggandet med statliga medel. Det behövs ett investeringsstöd för fler hyresrätter, för att få igång byggandet och få ner kostnaderna. I första hand små hyresrätter anpassade för unga vuxnas behov. Kommunen måste också verka för fler billiga hyresrätter. Genom att göra upphandlingar på rätt sätt kan man få in fler aktörer och pressa priserna. Det skapar nya hyresrätter med lägre hyror. Kommunen måste använda sitt bostadsbolag för att gå före och driva utvecklingen på en ort som Trosa men belastningen för att få igång byggandet kan inte ute-slutande vara det allmännyttiga bolagets ansvar. Även privata aktörer måste ta ansvar och bygga fler hyresrätter.

Rättvis beskattning

En bidragande orsak till att hyresrätterna blir dyra är den orättvisa beskattningen på bostadsmarknaden. Det är låga priser på att köpa en villa i Hagfors och samtidigt kan villaägaren göra avdrag, både ränteavdrag och ROT-avdrag, för underhåll och renoveringar. Skillnaden är så stor som 2.000 kronor högre i skatt varje månad för den som bor i en nybyggd hyresrätt mot en nybyggd villa. Det motsvarar ränteavdraget en villaägare kan göra för sina bolån. Sedan ROT-avdraget i dess nuvarande form infördes 2008 har dessutom över 75 miljarder kronor betalats ut till de som äger sitt boende. Hyresgäster har inte fått ta del av en enda krona av detta skatteavdrag. Det här hög tid att korrigera den här orättvisan.

Bevara hyresrätten - bevara allmännyttan

2011 såldes stora delar av det kommunala bostadsbolagets bestånd. Av drygt 1000 lägenheter har Trobo inte ens kvar 600 lägenheter. I en jämförelse med andra kommuner är andelen hyresrätter lågt i Trosa. Skälet som angavs till de stora försäljningarna av allmännyttan var att bolaget behövde kapital . Det är bra att det byggs nytt och det är bra att bolagets ekonomi är stabil men det är inte bra att hyresgästers hem säljs för att klara det. Hyresgäster i allmännyttan vill sällan att deras hem säljs till en privat fastighetsägare. Ovissheten med en ny hyresvärd väcker otrygghet och osäkerhet.

När allmännyttan har en alltför liten andel av den lokala marknaden minskar också kommunens möjligheter att bedriva bostadspolitik. Det kommunala bostadsbolaget är politikens verktyg för att skapa goda förutsättningar på bostadsmarknaden. Säljer man ut lägenheter gör man sig av med eller kraftigt försvagar ett av få kommunala bostadspolitiska verktyg.

Planera för framtiden - behåll Trosas unika karaktär

Visst är det bra att Trosa växer. Vi blir fler som kan bidra till skolans och äldreomsorgens utveckling. För att utveckling ska fortsätta krävs det att det finns bostäder till alla men samtidigt är det småstadskänslan som gör Trosa unikt och attraktivt. Förtätning och högre hus riskerar att reducera grönområden. Parker ersätts med bebyggelse och staden växer på höjden vilket gör att det pittoreska intrycket byggs bort. Det är bra att man hittills inte har byggt på höjden när Trosa har byggt nytt. Småstadskänslan är viktig att behålla och förädla.

Det finns många fastigheter och bostäder i Trosa som lider av eller har lidit av fuktskador. För att undvika den sortens problem kräver det av kommunen att planeringen inför framtiden blir mer noggrann. Det är synnerligen onödigt om vi bygger fastigheter som drabbas av fuktskador om det går att undvika.

Med anledning av ovanstående kräver Hyresgästföreningen Östra Sörmland att:

  • Skapa förutsättningar för rimliga hyresnivåer
  • TroBo inte belastas med all nyproduktion i Trosa
  • Bevara allmännyttan
  • Planera markanvändningen bättre inför framtida nyproduktion för att minska fastigheter med fuktskador
  • Inför statliga stimulans för fler hyresrätter
  • Skapa rättvisa skatter av de olika boendeformernaInför ROT-avdrag även för hyresrätter
  • Öka konkurrensen i byggsektorn genom kommunala upphandlingar.
  • Öka även samarbetet med andra kommuner inför upphandlingar