Oxelösund

Oxelösunds bostadspolitiska program

Stora utmaningar

Oxelösund har stora utmaningar på sin bostadsmarknad. Lägenheterna i Oxelösund är gamla vilket ställer stora krav på underhåll och renoveringar, det råder viss bostadsbrist och byggandet ligger fortfarande på mycket låga nivåer samtidigt som Oxelösund behöver öka inflyttningen. Sedan 1980 har befolkningen minskat från drygt 14.000 invånare till 11.000 i kommunen. Då har vi sett en mindre ökning av befolkningen de senaste åren, tack vare en ökad inflyttning. Det finns få vakanta lägenheter

 

En bostadsmarknad som är upp och ner

I slutet av 90-talet och i början av 2000-talet revs flera hundra hyreslägenheter i Oxelösund. Då präglades Sveriges bostadsmarknad av överskott och det var inte bara i Oxelösund vi rev bostäder. Runt 35.000 lägenheter revs i Sverige i spåren av 90-talskrisen. I Sörmland revs cirka 1800 lägenheter totalt. Nu behöver det byggas istället. Byggandet i länet har legat kring 500 lägenheter per år men Länsstyrelsen har visat att länet måste bygga 1000 lägenheter per år för att länets utveckling inte ska bromsas upp.

I grannkommunen Nyköping har byggandet kommit igång starkt men i Oxelösund behöver takten öka. Det är lika dyrt att bygga nya hyresrätter i Oxelösund som i Nyköping eller på andra större orter men det är svårare att få avkastning för projektet på en mindre ort. Därför är det svårt att locka hit byggare. Och när det inte finns lägenheter är det svårt att öka inflyttningen. Samtidigt drabbas unga vuxna hårt av bostadsbristen. Det är omöjligt att flytta hemifrån och få påbörja sitt vuxenliv när det saknas små lägenheter.

Oxelösund kommun behöver använda sin attraktivitet för att locka till sig ny befolkning och öka byggandet. Framtidstro och optimism är viktigt för att en kommun ska kunna utvecklas. Utan tillgång till arbete, friluftsliv, en god skola för barnen och service för familjen, möjlighet att pendla, både inom och till andra kommuner, ett levande kulturliv och bostäder kommer inte heller människor att tro på att framtiden kan bli bättre. Genom att satsa, utveckla stadskärnan, bygga både centralt och vid stränderna, se till att behålla en blandning i boendeformerna mellan småhus, hyresrätter och bostadsrätter, arbeta för att pendlingsmöjligheterna ska bli bättre kan Oxelösund öka sin attraktivitet och bli en bättre kommun att bo och leva i.

 

Stat och kommun – två viktiga aktörer

Staten har en viktig roll för svensk bostadsmarknad. Statens ansvar är främst rättsligt och finansiellt medan kommunerna har ansvaret för planering och genomförande. Därför finns det åtgärder som måste genomföras på statlig nivå för att få igång byggandet i till exempel Oxelösund. Det finns också mycket kommunen kan göra.

Hyresgästföreningen vill se ett statligt investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter. Det behövs ett investeringsstöd för fler hyresrätter, för att få igång byggandet och få ner kostnaderna. I första hand små hyresrätter anpassade för unga vuxnas behov. Kommunen måste också verka för fler billiga hyresrätter. Genom att göra upphandlingar på rätt sätt kan man få in fler aktörer och pressa priserna. Det skapar nya hyresrätter med lägre hyror. Kommunen måste använda sitt bostadsbolag för att gå före och driva utvecklingen på en ort som Oxelösund. Det finns många exempel på kommunala bostadsbolag som både sänkt kostnaderna, och därmed hyrorna i nybyggda lägenheter och ökat byggandet. Ta lärdom och låt oss inspireras av de goda exempel som finns.

Belastningen för att få igång byggandet kan inte uteslutande vara det allmännyttiga bolagets ansvar. Även privata aktörer måste ta ansvar och bygga fler hyresrätter. I dagsläget äger det kommunala bostadsbolaget 75 procent av beståndet i kommunen och privata värdar 8 procent. Den dominansen gör att allmännyttan har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Oxelösund men också stora möjligheter att driva på utvecklingen. Men det indikerar också att det borde finnas ett utrymme för andra aktörer att etablera sig på marknaden. Kommunen kan göra mer för att locka till sig privata investerare.

Kommunen måste också fortsätta att planera mark och skapa förutsättningar för byggandet. Markpolitiken skulle behöva genomgå radikala förändringar. Genom att belägga markköp med villkor om att det ska byggas hyresrätter inom en viss tid och genom att sänka markpriser vid försäljning kan kommunen stimulera byggandet.

 

Rättvis beskattning

En bidragande orsak till att hyresrätterna blir dyra är den orättvisa beskattningen på bostadsmark-naden. Det är fortfarande relativt låga priser på att köpa en villa i Oxelösund och samtidigt kan villaägaren göra avdrag, både ränteavdrag och ROT-avdrag, för underhåll och renoveringar. Skillnaden är så stor som 2.000 kronor högre i skatt varje månad för den som bor i en nybyggd hyresrätt mot en nybyggd villa. Det motsvarar ränteavdraget en villaägare kan göra för sina bolån. Sedan ROT-avdraget i dess nuvarande form infördes 2008 har dessutom över 75 miljarder kronor betalats ut till de som äger sitt boende. Hyresgäster har inte fått ta del av en enda krona av detta skatteavdrag. Det här hög tid att korrigera den här orättvisan och sluta missgynna hyresrätten och hyresgäster.

Med anledning av ovanstående föreslår Hyresgästföreningen Östra Sörmland att:

  • Det byggs fler hyresrätter till rimlig kostnad
  • Kommunen verkar för att fler privata investerare vill bygga hyresrätter i Oxelösund
  • Planera mer mark för byggnation med hyresrätter, både centralt och kustnära
  • Inför statliga stimulanser för fler hyresrätter
  • Skapa rättvisa skatter av de olika boendeformerna
  • Inför ROT-avdrag även för hyresrätter
  • Öka konkurrensen i byggsektorn genom kommunala upphandlingar. Öka även samarbetet med andra kommuner inför upphandlingar