Nyköping

Hyresgästföreningen Östra Sörmlands bostadspolitiska program för Nyköping

Renoveringsbehoven är akuta

Nyköpings bostadsmarknad står relativt väl rustad för framtiden. I jämförelse med andra orter i länet har vi inte alls samma bekymmersamma brist på bostäder. Det innebär inte att Nyköping saknar utmaningar för hyresgäster, blivande hyresgäster eller för bostadsmarknaden i stort. Unga vuxna har svårt att finna bostad, framför allt på grund av dålig tillgång till billiga mindre hyresgäster. Renoveringsbehoven i miljonprogramsbostäderna är akuta och hyresnivåerna är höga, allmännyttan svag i jämförelse med jämförbara kommuner. Andelen hyresrätter är lågt och för många återstår ofta endast alternativet att köpa en bostad när man söker nytt boende.

Bygg klokt-för fler efterfrågade hyresrätter

I Sörmland och Nyköping har andelen hyresrätter alltid varit förhållandevis lågt vilket leder till problem för unga som vill flytta hemifrån. De har inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden, har sällan tillgång till kapital för insats till bostadsrätt och har andra behov av rörlighet på en alltmer dynamisk arbetsmarknad med timvikariat och andra osäkra anställningar. Hyresrätten är ofta förstahandsvalet för unga vuxna/ensamstående pensionärer. Nya boenden är också väldigt dyrt, en nybyggd etta-tvåa ligger sällan under 5000-8000 kronor. Få unga/ensamstående pensionärer klarar den hyran.

Vid nybyggnation måste behov och efterfrågan gälla. Vid bostadsbrist tvingas unga vuxna bo kvar hemma som i sin tur kan leda till att man måste säga nej till arbetstillfällen eller studieplatser. Sörmlands och Nyköpings goda utveckling riskerar att stagnera om vi inte kan erbjuda boende till de som behöver. Hyresrätten är en bekväm och attraktiv boendeform både för unga vuxna och pensionärer.

Det saknas även stora lägenheter vilket gör att trångboddheten ökar vilket bidrar till sjukdomar och utsatthet samt segregation och fattigdom. Vi välkomnar Nyköpingshems gräns för trångboddhet men vill samtidigt föreslå att mindre lägenheter öppnas upp och byggs om till större lägenheter. Tillgången till större lägenheter är inte tillräcklig. Bygg mer och pressa priserna!

Vi vill se att staten stimulerar byggandet med statliga medel, ett investeringsstöd för fler hyresrätter och ökat byggande med lägre kostnader. Kommunen måste också verka för fler billiga hyresrätter genom att upphandla på rätt sätt, få in fler aktörer och därigenom pressa priserna. Kommunen måste använda sitt bostadsbolag för att gå före och driva utvecklingen i Nyköping.

Bevara allmännyttan-bevara hyresrätten

Andelen hyresrätter är lågt i Nyköping jämfört med andra kommuner. Kommunen har sålt en stor del av allmännyttan och som skäl till detta angavs behov av kapital till nyproduktion. Att hyresgästers hem säljs är ingen bra lösning för att klara nytt byggande. Hyresgäster i allmännyttan upplever det otryggt och osäkert med privata fastighetsägare.

När allmännyttan har en alltför liten del av den lokala marknaden minskar också kommunens möjligheter att bedriva bostadspolitik. Det kommunala bostadsbolaget är politikens verktyg för att skapa goda förutsättningar på bostadsmarknaden. Säljer man ut lägenheter gör man sig av med eller kraftigt försvagar ett av få kommunala bostadspolitiska verktyg.

Underhållsbehoven bara ökar. Behoven av underhåll och renoveringar i framförallt miljonprogramsbostäderna är enorma. De miljontals lägenheter som byggdes på 60-70-talet står inför stora renoveringsbehov. Stammar måste bytas, tak och fasader renoveras. När åtgärderna blir betydande, ställs större krav på anpassning för personer med funktionshinder, vilket ökar kostnaderna. Boverket uppskattar att ca 300 000-600 000 lägenheter omfattas av renoveringsbehov.

2008 infördes ROT-avdraget som sedan 2009 årligen utbetalats med 10-14 miljarder, totalt en summa på 62 miljarder! Utformningen av avdraget innebär att endast den som äger sitt eget boende kan göra avdrag för underhåll och renovering. Orättvisan är graverande! 13,3 miljarder rakt ner i fickorna på de som äger sitt boende samtidigt som hyresgäster inte fick ta del av en enda krona av stimulanserna.

Tidigare har bostadsbolag kunnat sätta undan medel i skattefria fonder för att klara framtida underhåll. Den möjligheten har försvunnit. Det behövs återigen skattefria fonder för att bolagen ska kunna planera och sköta sitt underhåll genom att sätta undan medel goda år för att klara sina åtaganden när ekonomin är sämre, utan att hyresgästen måste betala detta genom högre hyror.

Hyresgästföreningen Nyköping yrkar därför att:

  • Ett statligt investeringsprogram skapas för att stimulera byggandet av fler hyresrätter till rimlig kostnad.
  • Nyköpingskommun genom upphandlingar möjliggör för fler byggaktörer att konkurrera och pressa priserna
  • Allmännyttan bevaras. Inga fler utförsäljningar eller ombildningar, låt allmännyttan växa sig starkare på den lokala bostadsmarknaden.
  • Det införs ett ROT-avdrag för hyresgästerSystemet med skattefria underhållsfonder för hyresfastighetsbolag återinförs

Hyresgästföreningen Östra Sörmland