Katrineholm

Bostadspolitiskt program för Katrineholms kommun

Relativt väl rustade för framtiden

Katrineholm står relativt väl rustade inför framtiden när det gäller bostadsförsörjningen. Till skillnad från många andra orter i Sörmland har vi i Katrineholm byggt för att möta de senaste årens befolkningssökning. Fortfarande behövs det byggas bostäder, med stor blandning mellan olika boendeformer. Men allmännyttan är svag och istället har vi många små fastighetsägare i kommunen. Kommunens bostadsbolag har dålig ekonomi och istället för att verka för att stärka bolagets ekonomi har kommunen lagt tunga krav på utdelning genom ägardirektivet. Kravet på utdelning till kommunen  måste bort och istället måste kommunen verka för att bolagets ekonomi stärks.

Bygg fler hyresrätter med rättvisa skattevillkor

Vår uppskattning är att det skulle behövas byggas fortsättningsvis drygt 200 bostäder i Katrineholm. För att stärka allmännyttans ställning på bostadsmarknaden borde Katrineholms Fastighets AB (KFAB) bygga mellan 50-100 hyresrätter årligen. KFAB måste också verka för att hålla ned kostnaderna. Nyproducerade hyresrätter blir alldeles för dyra idag och det är endast den utbredda bostadsbristen som gör att lägenheterna efterfrågas. 

Skälen till att hyrorna blir så höga är flera. Byggkostnaderna är höga och kommunen kan agera för att pressa dem. Öka konkurrensen och gynna aktörer som vill och kan bygga billigare till god kvalitet. Men framförallt är hyresrätten hårdare beskattad än andra boendeformer. Skillnaden är så stor som 3,000 kronor högre skatt i månaden för den som bor i en nybyggd hyresrätt jämfört med någon som bor i en nybyggd villa eller bostadsrätt. En skattereform med likvärdiga ekonomiska villkor skulle ge 8,000 fler hyresrätter om året i Sverige.

Idag pågår en diskussion var man ska bygga, centralt eller i Katrineholms kransorter. Det finns redan ett litet bostadsöverskott i mindre orter i kommunen. Vi i Hyresgästföreningen tycker därför att det vore oklokt att inte bygga där bostäder är efterfrågade. Där överskotten finns måste vi agera för att försöka få vakanta lägenheter uthyrda och inte i första hand bygga nytt.

Det finns planerad mark för nya bostäder i Katrineholm. Men det finns också mark som varit byggklar länge men som inte har bebyggts än. Kommunen bör villkora försäljningen av byggklar mark med att marken måste bebyggas inom en snar framtid för att undvika att mark förblir outnyttjad. 

Behoven av underhåll och renoveringar i framförallt miljonprogramsbostäderna är enorma. Av de en miljon bostäder som byggdes under rekordåren på 60- och 70-talen står idag många lägenheter inför väldigt omfattande renoveringsbehov. Stammar måste bytas, tak och fasader renoveras och när åtgärderna blir betydande ställs större krav på lägenheterna när det gäller anpassning för personer med funktionshinder och hissar i husen. Kostnaderna blir då väldigt stora. 

Boverket uppskattar att någonstans mellan 300.000-600.000 lägenheter i Sverige står inför omfattande renoveringsbehov och kostnaderna beräknas hamna på 100-300 miljarder. Det är inte kostnader som hyresgästerna klarar på egen hand. ROT-avdraget infördes i sin nuvarande form 2008 och sedan 2009 har det årligen betalats ut mellan 10-14 miljarder i ROT-avdrag . Det innebär att totalt har över 62 miljarder betalats ut i ROT-avdrag under perioden. Utformingen av avdraget innebär att endast den som äger sitt eget boende kan göra avdraget för underhåll och renoveringar i sin bostad. Orättvisan är graverande. 13,3 miljarder gick 2013 rakt ned i fickorna på de som äger sitt boende samtidigt som hyresgäster inte fick ta del av en enda krona av stimulanserna. Trots att oerhört många hyresrätter står inför väldigt stora underhålls- och renoveringsbehov.

Tidigare har bostadsbolag kunnat sätta undan medel i skattefria underhållsfonder för att klara framtida underhållsåtaganden. Den möjligheten har försvunnit. Det behövs återigen skattefria fonder för att bolagen bättre ska kunna planera sina underhållsprogram och kunna sätta undan medel goda år för att klara sina åtaganden när ekonomin är sämre. Utan att hyresgästerna ska drabbas av högre hyror eller sämre underhåll.

Bevara allmännyttan

Det finns idag över 50 fastighetsägare i Katrineholm. I jämförelse med andra orter är allmännyttan oerhört liten och  KFAB har ett bestånd som endast uppgår till en fjärdedel av det totala antalet hyresrätter i kommunen. 2012 sålde kommunen drygt 220 lägenheter och reducerade därmed allmännyttans ställning på bostadsmarknaden ytterligare. Det finns stora och avgörandefördelar med att ha en stark och utbyggd allmännytta. Allmännyttan är kommunens främsta bostadspolitiska verktyg och när allmännyttan är svag minskar kommunens möjligheter att bedriva bostadspolitik.

Utveckla allmännyttan

KFAB har en svag soliditet och ekonomin är dålig. Trots det har kommunen valt att lägga ett krav på bolaget att årligen leverera en miljon i utdelning till kommunen. Om kommunen menar allvar med att stärka bolagets ekonomi och möjligheter att bedriva bostadspolitik och god fastighetsförvaltning måste kravet på utdelning bort. Det är inte rimligt att allmännyttans hyresgäster ska bidra både till högre vinster i bolaget och till en utdelning till kommunens kassa. Vinstutdelningens omedelbara konsekvens blir att bolagets redan svaga soliditet förvagas ytterligare. Hyresgästernas hyror är avsedda att förbättra underhåll och kvaliteten i hyresgästernas lägenheter. Inte att bekosta andra aktiviteter inom ramen för kommunens verksamhet. Utdelningen blir en dubbelbeskattning av KFAB:s hyresgäster.

Hyresgästföreningen Katrineholm yrkar därför att:

  • Katrineholms kommun genom sitt bostadsbolag KFAB bygger mellan 50-100 fler hyresrätter om året men att det sker med ansvar för bolagets ekonomi
  • Katrineholms kommun tar bort kravet på KFAB att ge vinstutdelning till kommunen. Ge bolaget chans att långsiktigt stärka sin ekonomi
  • Katrineholms kommun genom upphandlingar möjliggör för fler byggaktörer att  konkurrera och pressa byggpriserna
  • Ett statligt investeringsprogram skapas för att stimulera byggandet av fler hyresrätter till rimlig kostnad
  • Allmännyttan bevaras. Inga fler utförsäljningar eller ombildningar, låt allmännyttan växa sig starkare på den lokala bostadsmarknaden
  • Det införs ett ROT-avdrag för hyresgäster
  • Systemet med skattefria underhållsfonder för hyresfastighetsbolag återinförs