Örebro

Utdrag ur det bostadspolitiska programmet för Örebro kommun

Det råder bostadsbrist i Örebro kommun

Vi blir hela tiden fler invånare i Örebro kommun, fler som behöver någonstans att bo för att arbeta eller studera i Örebro. Kommunen har passerat 140.000 invånare och enligt befolkningsprognosen kommer vi att nå 156.000 invånare till år 2022. Hyresrätten är en viktig boendeform. Den är den boendeform som i störst utsträckning är efterfrågad av unga vuxna och pensionärer. Hyresrätten ger oss möjlighet till ett bekvämt och flexibelt boende som är eftertraktat hos många olika grupper av människor.

Vi vet att arbetsmarknaden idag blir alltmer specialiserad. Det är inte bara företag och organisationer som specialiserar sig utan hela regioner blir alltmer nischade med fokus på olika branscher. 6 av 10 företag i Örebro län uppger att rekryteringen av arbetskraft med rätt kompetens och utbildning är problematisk. Den så kallade matchningsproblematiken leder till stagnation och minska tillväxt, till högre arbetslöshet och outnyttjad kompetens och arbetskraft. Fler skulle istället kunna komma i arbete om möjligheten att flytta dit arbeten finns ökar. Det skulle göra det lättare för företag att rekrytera rätt arbetskraft. En sådan utveckling kräver en dynamisk bostadsmarknad, där människor ges möjligheten att röra sig fritt och flytta. Hyresrätten är i särklass den mest dynamiska boendeformen. Den kräver ingen stor finansiell insats och det är enkelt att både flytta in och ut. Därför blir konsekvenserna särskilt allvarliga när det råder brist på hyresrätter. Människor hindras i sin utveckling i arbete, utbildning och karriär.

En sund utveckling på bostadsmarknaden kräver att det byggs fler billiga hyresrätter. Kostnaderna för nyproducerade hyresrätter blir höga på grund av bl.a. byggpriser, markpriser och skatteregler som missgynnar hyresrätten. Effekten blir att nyproducerade lägenheter blir genomgångsboenden, individen flyttar vidare när det finns ett boende ledigt som bättre svarar mot behoven. På sikt är risken stor att hyresrätten prisar ut sig själv och blir en oattraktiv boendeform. Det finns många åtgärder som skulle kunna genomföras för att sänka hyrorna i nyproduktionen. I Göteborg har kommunen utlyst en tävling för att stimulera byggherrar att finna lösningar till lägre byggkostnad. SABO har utformat ett koncept med kombohus som sänker produktionskostnaderna med upp till 25 procent. Konkurrensen på byggmarknaden måste stimuleras. Idag domineras marknaden av några få aktörer. Kommunen skulle kunna använda upphandlingsverktyget i betydligt större utsträckning och mer effektivt. Med sociala krav och olika inslag som möjliggör för lokala aktörer att lägga anbud skulle dagens dominanter få önskvärd konkurrens. Byggandet av fler hyresrätter leder också till fler arbeten och kan kommunen genom upphandling stimulera lokala aktörer får fler människor i Örebro eller kommunens direkt omgivning jobb.

Ett allvarligt problem för att producera fler bostäder i Örebro är tillgången på mark. Kommunen har ett viktigt ansvar i att detaljplanera mark för bostäder och möjliggöra för fler hyresrätter.Mer mark måste göras tillgänglig för byggande. Tiden från idé till färdig bostad är generellt sätt för lång i Sverige. Kommunen måste göra vad den kan för att förenkla och hålla nere handläggningstiden för byggprocessen. Utan att riskera rättssäkerheten och möjligheten för medborgare att delta i processen.

Skattevillkoren är inte likvärdiga idag. Hyresrätten belastas med högre skatter än andra boendeformer. Skillnaden mellan en nybyggd hyresrätt och en nybyggd villa är 2000 kronor i månaden. Genom ränteavdrag och ROT-avdrag gynnas det ägda boendet på bekostnad av hyresrätten. Det handlar om 40 miljarder kronor som årligen fördelas på villaägare och bostadsrättsinnehavare. En sammanhållen och fungerande bostadspolitik behandlar boendeformerna likvärdigt. Därför är det nu nödvändigt med en skattereform på bostadsmarknaden och en statlig investeringsstimulans för att öka byggandet av hyresrätter. Undersökningar visar att en skattereform skulle bidra till 8000 fler hyresrätter årligen i Sverige. Kommunpolitiken har där en viktig uppgift i att påverka den nationella politiken för likvärdiga och rättvisa villkor mellan boendeformerna.

  • Bygg fler hyresrätter
  • Pressa kostnaderna vid nybyggen
  • Använd upphandlingen för att stimulera konkurrensen i byggsektorn och ge lokala aktörer möjligheten att konkurrera
  • Verka för en skattereform som likställer hyresrätten med andra boendeformer
  • Planlägg mer mark för bostäder
  • Korta tiden från idé till färdig bostad
  • ÖBO har många fastigheter med stora renoveringsbehov

Under lång tid har det saknats rutiner för inventering och underhåll av ÖBO:s fastigheter. Idag har stora delar av fastighetsbeståndet omfattande renoveringsbehov. Vid genomgående renoveringar av bostaden blir hyreshöjningarna så höga att den som vill bo kvar och helt enkelt tvingas att flytta efter renoveringen. Är det verkligen rätt att hyresgästerna själva ska betala för allt detta?

Vi vill att framtida renoveringar ska vara rimliga. Genom att ge hyresgästerna inflytande över renoveringsprocessen redan på planeringsstadiet är det möjligt att säkerställa att renoveringen motsvarar hyresgästernas önskemål och behov. Ett sådant inflytande kan utformas på flera olika sätt men det är rimligt att både hyresgästen får inflytande över sin lägenhet och att hyresgästerna som kollektiv i dialog med bolaget får ett ökat inflytande.

Vi är för ett system där hyresgästen själv kan välja nivå i sin bostad och därmed påverka den nya hyran. Det är ett system som har prövats på många andra håll i landet och som visat sig framgångsrikt. Den skapar förutsättningar för hyresgästerna att bo kvar även efter renoveringen, insatser motsvarar bättre de förväntningar som hyresgästen har på sitt boende och minskar konflikterna mellan fastighetsägare och boende.

ROT-avdragets utformning idag är djupt orättvist. Som skatteavdragen ser ut leder det till att klyftorna i samhället ökar och värst drabbas hyresgästerna. I hela landet står cirka 600.000 lägenheter i miljonprogrammet inför akuta renoveringsbehov. Kostnaderna faller uteslutande på hyresgästerna. Samtidigt kan de som äger sitt boende göra ROT-avdrag som årligen uppgår till 14 miljarder kronor.

En mer rättvis fördelning av samhällets resurser där också hyresgäster får ta del av dessa stimulanser skulle kunna se ut på olika sätt. Den enskilde hyresgästen skulle kunna få möjligheten att göra avdrag på renoveringar i den egna lägenheten. Ett alternativ är att fastighetsägaren kan göra avdraget och att avdraget sedan utgör en grund i hyresförhandlingarna.

  • Ge hyresgästerna inflytande redan från planeringsstadiet av en renovering
  • Inför ett system där hyresgästerna kan välja nivå i renoveringen
  • Verka för att ROT-avdrag också blir möjligt att göra för hyresgäster