Nora

Bostadspolitiskt program för Nora

Våra bostadspolitiska mål:

  • Alla ska ha tillgång till en bra bostad
  • Alla ska känna trygghet i boendet
  • Hyrorna ska vara rättvisa och rimliga
  • Alla ska ha inflyande över sitt boende

Hyresgästföreningens bostadspolitiska program handlar om våra krav kring de grundläggande målen och hur vi kan förverkliga dem.

Bostaden - en social rättighet

Alla ska ha tillgång till en bra bostad

Hyresgästföreningen betraktar bostaden som en grundläggande social rättighet av största vikt för vårt välbefinnande och våra utvecklingsmöjligheter. Att kunna påverka bostaden och bostadsförsörjningen är därför en naturlig utgångspunkt för Hyresgästföreningens arbete.

Situationen på bostadsmarknaden är:

  • Bostadsbristen hotar
  • Regeringens bostadspolitik leder till handel och spekulation
  • Boendestandarden inom hyresrätten är eftersatt i vissa områden.
  • De allmännyttiga bostadsföretagen angrips och riskerar att bli en handelsvara.
  • Nyproducerade lägenheter får helt oacceptabla hyresnivåer

Ge Norabostäder förutsättningar att utveckla boendet i Nora

Vi på Hyresgästföreningen i Nora tycker att både Norabor och de som vill flytta till Nora ska ha möjlighet att bo i nybyggda lägenheter i Nora. Vi tycker också att det är bra för Nora att ha ett kommunalt bostadsbolag med ett varierande utbud av nya och gamla fastigheter.

Med en lägre borgensavgift får Norabostäder dessutom bättre möjligheter att investera i sina gamla fastigheter och göra den attraktiva både för nuvarande och för potentiella nya. Det gagnar även miljön genom att bolaget kan inves tera i energibesparingar.

Alla ska känna trygghet i boendet

En av Hyresgästföreningens målsättningar är att arbeta för allas rätt till trygghet i boendet. Det innebär att besittningsskyddet för lägenhetsinnehavaren ska vara som det är nu (hyresvärden kan inte säga upp hyresgästen efter eget godtycke).

Besittningsskyddet ska inte urholkas så att pengarna får styra var man ska bo. Den fysiska miljön måste utformas så att alla kan känna trygghet.

Belysning och gångstråk måste utformas så att de boende kan känna trygghet även till och från sitt bostadsområde, alla tider på dygnet. Trafiksäkerheten måste ordnas på ett betryggande sätt.

Hyrorna ska vara rättvisa och rimliga

Bostadskostnaderna påverkas också av de höga taxorna. Det gäller för oss att ställa krav på våra kommunalpolitiker så att taxesystemet utformas rättvist och inte missgynnar hyresgästerna i kommunen. Kommun och stat har ett stort ansvar för att hålla ner boendekostnaderna.

 

Varför har man i Nora kommun gjort en så annorlunda bedömning av borgensavgiftens storlek?

Borgensavgifter 2013, Örebro län

Nora 0,45 %
Örebro 0,25 %
Karlskoga 0,25 %
Degerfors 0,25 %
Askersund 0,25 %
Lindesberg 0,30 %
Kumla 0,20 %
Laxå 0,25 %

Boende för äldre och funktionshindrade

Kommunen ska vid planering av bostadsområden ta hänsyn till de äldres och handikappades boende. Det är viktigt att människor trots funktionshinder och/eller sjukdom har möjligheter att bo kvar i sin invanda miljö. Man ska också redan i befintliga bostadsområden vidta såna åtgärder att det möjliggör ett gott boende för äldre och funktionshindrade.

Äldre och funktionshindrade ska beredas förtur till anpassade bostäder.

Bevara hyresrätten

Ombildning och utförsäljning av hyresrätten pågår i hela landet, det ska par otrygghet för hyresgästerna. Det medför även att kommunen tappar möjligheten att påverka bostadsförsörjningen i kommunen. Förhållandevis billiga lägenheter försvinner från ”bostadsmarknaden”.

Många efterfrågar hyresrätter, inte minst ungdomar som ska skaffa en egen bostad. Många står i kö och med kommunens expansion kommer efterfrågan på hyresrätter att öka.

Alla ska ha inflytande över sitt eget boende

Hyresgästföreningen vill utveckla formerna för boinflytande.

Det är de boende själva som vet bäst vad som fungerar bra eller mindre bra i ett bostadsområde, vilka behov som är mest angelägna. De boendes medverkan är nödvändig för en god boendemiljö och i övrigt goda boendeförhållanden, det är grunden för Hyresgästföreningens syn på boinflytandet i Nora.

Det är hyresgästerna som vet bäst vilka förtjänster och brister det egna bostadsområdet har. Därför är det naturligt att de är med och påverkar för att skapa bra bostäder och bostadsområden. Boinflytandeavtalen ger de boende stora möjligheter att i lokala förhandlingar påverka sitt boende.

Det ska finnas plats för alla människor i våra bostadsområden oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund.

Fler grönområden eller närliggande små idrottsplatser främjar både integration och samvaro i bostadsområdena. Det är inte minst viktigt för barnen i vår kommun, det främjar integrationen och förståelsen mellan barn och vuxna. Barnen ska ha närhet till fritidsaktiviteter.

Underhåll

Lägenheter, hus och bostadsområden behöver underhållas för att behålla sin fräschör och funktion. De bostäder som byggs idag, ska fungera under mycket långt tid. Därför får inte kortsiktigt sparande eller tillfälliga trender styra bostäders utformning. Det finns behov av upprustning och förbättrad standard, såväl inom fastigheterna som utemiljön. Offentlig upphandling ska alltid tillämpas vid nyproduktion samt ombyggnad. Kortsiktigt sparande och modetrender ska ej förekomma. Lånesystem och skattesystem bör utformas vid ny- och ombyggnad av hyresrätter, så att neutralitet råder mellan olika boendeformer.