Borlänge

Bostadspolitiskt program för Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner

Stora utmaningar för bostadsmarknaden

 

Merpartern av Sveriges hyresrätter byggdes inom ramen för det sk "miljonprogrammet" under perioden 1950 till 1975. Nu står dessa många lägenheter inför omfattande renoveringsbehov. Stammar behöver bytas, försörjningssystem bytas ut och dras om, fasader och tak renoveras. Samtidigt behöver de åldrande lägenheterna moderniseras och anpassas till de boendes villkor idag. Situationen i våra kommuner är inget undantag.

Dalarna befinner sig också i början av en stark expansiv fas och med det följer en tilltagande inflyttningstrend. På bara några år har flera kommuner gått från stora bostadsöverskott till att uppvisa allt tydligare tecken på bostadsbrist. Fler jobb inom industri och handel gör det möjligt för unga att få egen inkomst och att sätta eget bo. Barnfamiljer söker sig också till Dalakommunernas expanderande arbetsmarknader. Vi står inför utmaningen att snabbt skapa åtskilliga nya prisvärda bostäder för dessa grupper inom alla boendeformer. För unga vuxna är hyresrätten det självklara förstahandsvalet för de som just flyttat hemifrån. Men den krassa ekonomin bakom nybyggnationsprojekten ger hyresnivåer som många av de bostadssökande inte kan klara av. Samtidigt går bostadsföretagen ekonomiskt på knäna när de bygger nya bostäder, de höga hyrorna till trots. Detta äventyrar inte bara företagens möjligheter att fortsätta bygga nytt. Det gör det också svårt att klara av renoveringsbehoven i de äldre lägenheterna. På detta är våra kommuners kommunalägda bostadsföretag ett tydligt exempel.

Stora utmaningar för bostadsföretagens ekonomi

 

Avsaknaden av konkurrens på byggmarknaden ger höga prisnivåer för både renoveringar och nybyggnationsprojekt. Avsaknad av statliga subventioner gör att renoveringar och nyproduktion ställer bostadsföretagens ekonomi inför stora prövningar. Samtidigt kan inte effekterna av detta tillåtas landa på hyresgästerna som slutliga betalare genom hyran, för då får vi hyresnivåer som det stora flertalet boende inte har råd med. Våra kommuners utveckling kräver att bostadsföretagens hyresbostäder renoveras, moderniseras och utvecklas inom ramen för rimliga hyror och utan höga hyreshöjningar. Samtidigt behöver vi också fler hyresrätter, bostäder med en prislapp som mer än några få av de bostadssökande har råd med. Detta är nödvändigt för att de som bor idag ska kunna bo kvar. Det är nödvändigt för att våra kommuner ska bli attraktiva boendeorter för de som ska bo här i framtiden.

Förutsättningar för att klara utmaningarna

 

För att bostadsföretagen ska klara av renoveringsbehoven och samtidigt ha ekonomisk kraft att också bygga nytt krävs insatser på alla nivåer – från riksdag och kommuner till företag och hyresgäster.

Staten, som skapade förutsättningarna för miljonprogrammet som lösning på dåtidens bostadskris, måste ta sitt ansvar för bostädernas bevarande och för att motverka en ny bostadskris i den tilltagande bristen på lägenheter. Detta måste ske genom ett nytt subventionssystem till renovering och nybyggnation av hyresrätter. Därtill krävs lagstiftning för att möjliggöra för fler mindre aktörer att kunna slå sig in och konkurrera om bostadsföretagens entreprenader. Ytterligare lagändringar måste till för att korta processen bakom planändringar och bygglovsförfaranden.

Kommunerna måste se över hur man tilldelar mark och byggrätter och hur planeringen av orternas utveckling ska se ut. Det är också ett kommunalt ansvar att bostadsföretagen inte i onödan drabbas av merkostnader. Dessutom krävs kommunala ägardirektiv till företagen som ger dem möjlighet att renovera i den takt de äldre lägenheterna kräver och bygga nytt i det tempo företagen klarar av. Alla vinster som arbetas upp ska stanna i företagen och bidra till att skapa möjligheter för företagen att fullgöra sitt uppdrag – mot hyresgästerna och mot kommuninvånarna. Det tjänar både kommunerna och medborgarna på i längden.

Hyresgästföreningen tycker

Med bakgrund i ovanstående vill Hyresgästföreningen se att politiken både på nationell och på kommunal nivå i Borlänge, Gagnef och Säter:

  • Inför stimulansåtgärder för byggmarknaden så att fler mindre bostadsföretag kan konkurrera om renoveringsentreprenader
  • Inför statliga subventioner för rustning av miljonprogrammets hyresrätter
  • Inför statliga subventioner för nybyggnation av hyresrätter
  • Lagstiftar för att korta bygglovsprocesser och planändringsförfaranden med respekt för de demokratiska värdegrunder som ligger till grund för dessa
  • Verkar för att möjligheten till kommunala särkrav vid renoveringar och nybyggnation avskaffas
  • Ger bostadsföretagen ägardirektiv med realistiska målsättningar som möjliggör rustningar av de äldre bostäderna och en takt för nybyggnation som företaget kan hantera med rimlig hyresutveckling, rimliga hyresnivåer och långsiktigt hållbar ekonomi.

Tillsammans för rättvisare hyror!