Miljöpartiet

Vi skickade enkäten till Miljöpartiets fem toppnamn, varav fyra svarade.

 1. Det är viktigt att bevara den svenska modellen på hyresmarknaden, med partsförhandlade hyror och möjligheter för hyresgäster att lösa tvister med hyresvärden i en hyresnämnd.

  Tre respondenter svarade: Instämmer till stor del.
  En respondent svarade: Instämmer helt.

 2. ”Social housing” bör ej införas i Sverige som en del av en bostadspolitik för social trygghet.

  Tre respondenter svarade: Instämmer helt
  En respondent svarade: Instämmer till stor del

 3. Fler åtgärder bör tas på EU-nivå för att säkerställa rätten till ett prisvärt och värdigt boende i alla medlemsstater.

  Samtliga respondenter svarade: Instämmer till viss del.

 4. Bostadspolitik är ej en EU-kompetens, och medlemsländernas bostadsmarknader bör inte regleras på EU-nivå.

  Samtliga respondenter svarade: Instämmer till viss del.

 5. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom socialpolitiska åtgärder, som den sociala pelaren, statsstödsregler och den urbana agendan.

  Tre respondenter svarade: Instämmer helt.
  En respondent svarade: Instämmer till stor del.

 6. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom till exempel energi- och miljöpolitiska åtgärder, som energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.

  Samtliga respondenter svarade: Instämmer helt.

 7. Som Europaparlamentariker, skulle du aktivt driva någon fråga med påverkan för svenska hyresgäster?

  En respondent svarade: "Vi i Miljöpartiet vill fasa ut farliga kemikalier och arbeta för ett globalt kemikalieavtal, detta bland annat för att förhindra farliga kemikalier i exempelvis byggmaterial."

  En respondent svarade: "Hållbart och hälsosamt byggande och/eller upprustning av befintliga bestånd. Vi behöver klimatanpassa och minska hälsovådliga material och kemikalier."

  En respondent svarade: "Hyresgästers hälsa ska inte påverkas negativt av deras boende. Därför driver jag och Miljöpartiet aktivt för ett globalt kemikalieavtal och skärpta regler inom EU:s kemikaliepolitik (REACH)." 

  En respondent svarade: "Ja, inte minst i frågan om farliga kemikalier och att jag kommer att arbeta för ett globalt kemikalieavtal för att förhindra farliga kemikalier i exempelvis byggmaterial."

 8. Som Europaparlamentariker, skulle du verka för en harmonisering av medlemsstaternas bostadspolitik?

  En respondent svarade: "Endast när det gäller att höja lägsta kraven för miljökrav i alla länder i EU. Inte i övrigt."

  En respondent svarade: "Ja, vad det gäller tillåtna byggmaterial och klimatanpassning."

  En respondent svarade: "EU ska verka för en harmonisering av miljöstandarder av byggandet, men övrigt tycker jag att bostadspolitiken är en nationell angelägenhet so medlemsstaterna hanterar bäst själv."

  En respondent: "Enbart i frågan vad det gäller miljöstandarder i byggprocesser."