Inbjudan till Hyresgästföreningen i Solnas årsmöte

På grund av administrativa fel på förra årsmötet kunde ej en tillförlitlig röstlängd fastställas. så därför har ett beslut tagits om att göra om mötet.

Mötet börjar kl 18.00 och kommer äga rum i Solna folkets hus. Från klockan 17.00 kommer något matnyttigt att finnas för deltagarna. Efter själva mötet kommer vi lotta ut fina vinster. 

Du som har kandidater till styrelsen ska skicka dessa till valberedningen, Herta Fischer via post, Råsundavägen 68, 169 58 Solna. Det går även bra via e-post till monica@bredband.net innan den 3 maj. 

Välkommen 
För styrelsen
Lars-Erik Nyman tillförordnad ordförande Solna Hyresgästförening.

Dagordning vid årsmötet i Hyresgästföreningen Solna, 17 maj: 

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av: a) Röstlängd b) Nomineringstid
3. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
4. Val av mötesledning a) ordförande b) sekreterare c) två protokolljusterare
5. föredragning av styrelsens berättelser för föregående år
a) verksamhetsberättelse
b) ekonomiskberättelse
6. Revisiorernas berättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
9. Beslut om antalet ledamöter och erstättare i styrelsen
10. Val av styrelse 
a) ordförande för två år
b) ledamöter för två år
c) ledamöter för ett år
d) ersättare för ett år
11. Val av revisorer
a) 2 ordinare revisorer för ett alternativt två år
b) 2 revisorsersättare för ett alternativt två år
12. Val av 6 ledamöter och 3 ersättare till region Stockholms fullmäktige, för ett år. 
13. Val av förhandlingsuppdrag
a) Val till delegationen gentemot Signalisten
b) Val till delegationen gentemot Lars Edman
c) Val till delegationen gentemot Solporten
d) Val till delegationen gentemot Tage Liljedahl
e) Val till förhandlingsrådet.
14. Val av husombud
15. Nominering till regionens styrelse och velberedning
16. Val av valberedning
17. Förlag och motioner från styrelsen
18. Avtackning och nålutdelning, samt avslutning 

UTLOTTNING AV VINSTER

Årsmötet består av en formell del som följer en stadgeenlig dagordning. Bland annat väljer mötet vilka som ska sitta i styrelsen och inneha andra förtroendeuppdrag under kommande år.

Årsmötet är också en viktig sammankomst därför att du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar.

 

Händer just nu i Stockholms län