Frågor och svar

Med anledning av granskningen i media vill vi förtydliga våra förhållningssätt och ge svar på frågor som kan uppstå.

Det har framkommit att Hyresgästföreningen har betalat för alkohol vid interna och externa arrangemang?

Sedan 2010 har vi en policy om att alkohol inte ska bekostas av Hyresgästföreningen vid aktiviteter. Det betyder att vi aldrig ska bekosta alkohol för medarbetare. Vi har med anledning av granskningen upptäckt att förbundet bekostat ett besök på ett whiskydestilleri där en dryckesprovning ingick under en utlandsresa 2016. Detta går emot vår alkoholpolicy. Inga andra incidenter där alkohol bekostats har framkommit.

Om ni inte tycker att nuvarande lönesystem är bra, varför har ni det?

Modellen med helt provisionsbaserad lön för medlemsrekryterare har funnits sedan åtminstone 80-talet. Vi ser att lönemodellen har bidragit till en ohälsosam arbetsmiljösituation och därför vill vi förändra den. Eftersom lönemodellen är en del av kollektivavtalet måste den ändras genom förhandling med facket, vilket pågår just nu.  

I granskningen lyfts nivåerna på chefers löner, hur sätts lönerna inom Hyresgästföreningen?

Hyresgästföreningen sätter sina löner i linje med ideell sektor men är varken bransch- eller sektorsledande. Samma gäller för personalförmåner som ges enligt kollektivavtal.

Stämmer det att region- och enhetschefer tjänar upp mot 88 000 sek/månad?

Nej, enhetschefer på regionnivå tjänar omkring 38-72 000. De flesta återfinns i spannet 45-55 000 kr. Lönen sätts bland annat utifrån vilket personalansvar man har.

Stämmer det att ni försökt ändra kollektivavtalet för medlemsrekryterarna under 18 år - utan att lyckas?

Påståendet om 18 år stämmer inte. Precis som många folkrörelser är vi i ständig rörelse och utveckling och förändringar sker stegvis.

År 2002 blev Hyresgästföreningen en juridisk person. När detta skedde satte arbetet igång med att effektivisera processer och sedan avtal. Under denna tid fanns det ca 10-15 olika löneavtal för medlemsrekryterare, med fast lön och/eller provision på respektive regioner. År 2006 lyckades vi få till ett nationellt avtal för alla medlemsrekryterare i hela organisationen, dvs nuvarande kollektivavtal med helt provisionsbaserad lön. Avtalet har sedan utvärderats och testats och i augusti 2011 tecknades ett nytt avtal i Stockholm, den så kallade Stockholmsmodellen med fast lön och en del med provision, just för att man såg ojämlika lönenivåer och en försämrad arbetsmiljö.

Hyresgästföreningen har sedan utvärderat läget om på nytt. 2017 tillsattes en arbetsgrupp med representanter för arbetsgivare och fackförbund i syfte att arbeta fram en ny lönemodell, som ska säkra en grundtrygghet för medlemsrekryterarna och på så vis åtgärda den stress som många inom yrkeskåren känner idag. Just nu förhandlar vi med Handelsanställdas förbund om ett nytt löneavtal.

Hur hanterar ni eventuella klagomål och synpunkter?

Vi har ett system för synpunktshantering. Här registreras synpunkter från medlemmar som hör av sig till Hyresgästföreningen. Systemet innebär att:

  • Varje region har en ansvarig synpunktshandläggare som går igenom medlemmarnas synpunkter och tar dem vidare till berörda ansvariga.
  • Eventuella synpunkter på medlemsvärvare skickas till deras chefer som i sin tur ansvarar för att ta ärendet vidare med berörd anställd.
  • Den som lämnat en synpunkt och önskar återkoppling ska snabbt få bekräftelse på att vi mottagit synpunkten.
  • Om en synpunktshandläggare har skickat vidare ett ärende till en annan tjänsteman eller chef, ska hen få återkoppling inom en vecka, om ärendet inte är löst.

Kommer ni att stänga ner medlemsvärvning via dörr?

Nej, det kommer vi inte att göra. Vi kommer däremot att fortsätta utföra kontinuerliga insatser för att på bästa sätt garantera säkra och kvalitativa möten med våra nuvarande och potentiella medlemmar.

“Dörrknackning”som värvningsmetod är en viktig grund för oss och det vill vi ta ansvar för. Vi ser trappuppgångarna som vår arena och mötesplats, som representanter för hyresgäster. Här vi möter våra potentiella och nuvarande medlemmar i deras vardag och liv. Här har vi ett stort ansvar för att se till att alla våra medlemsrekryterare är goda ambassadörer för Hyresgästföreningen, att bemötandet känns tryggt och trevligt.