Med anledning av granskningen i media

Som du kanske har uppmärksammat granskar Aftonbladet Hyresgästföreningen och vår medlemsrekrytering. Med anledning av granskningen vill vi förtydliga våra förhållningssätt och ge svar på frågor som kan uppstå. Initialt innehöll Aftonbladets granskning missvisande uppgifter om lönenivåer hos Hyresgästföreningen samt hur länge vi arbetat för att förändra medlemsrekryterarnas löner. Även dessa uppgifter tydliggörs på denna sida.

Vi på Hyresgästföreningen vill på bästa sätt ta ansvar för vår organisation och medlemmarnas pengar samt vara en god arbetsgivare.

Vår förbundsordförande Marie Linder tillträdde 2014 med ett förändringsuppdrag och sjösatte bland annat Framtidsprogrammet. Nuvarande ledning bestämde sig 2016 för att förändra och förbättra medlemsrekryteringen. De så kallade belöningsresorna för medlemsrekryterare är avskaffade och förhandling om nya löneavtal pågår med Handelsanställdas förbund. Åtgärderna syftar till att vi ska utveckla Hyresgästföreningen så att vår organisation och vårt sätt att arbeta bättre speglar våra värderingar.

Stämmer det att Hyresgästföreningen inte har lämnat ut uppgifter om ledningens resor?

Vi har skickat underlag gällande förbundets resor för den period Aftonbladet har efterfrågat, uppdelat i klumpsummor och för respektive år. 

Aftonbladet har sedan meddelat att de vill ha detaljerade uppgifter. Då de själva inte har återkommit med information om oegentligheter anser vi att vi inte kan lägga ner ytterligare resurser på detta än det vi redan gjort, i synnerhet då resorna går i linje med våra policys. Vi har heller inte hittat några oegentligheter med vare sig resorna eller kostnaderna. Om det finns misstanke om att någon av resorna inte gått rätt till ska vi självklart undersöka saken närmare.

I Aftonbladets artikel nämns alkohol och massage

Alkoholen handlar om ett tillfälle 2016 där personer på en resa på plats i Irland beslutade gå på en guidad visning av ett whiskydestilleri där provsmakning ingick. Detta går emot Hyresgästföreningens alkoholpolicy och är oacceptabelt. Därför ska pengarna som lagts på whiskydestilleriet betalas tillbaka i sin helhet. Massagen handlar om en konferens i Fagerudd utanför Enköping våren 2014, där massage bekostades. Detta tycker inte Hyresgästföreningen är ok.

Stämmer det att region- och enhetschefer tjänar upp mot 80 000 sek/månad?

Enhetschefer på regionnivå tjänar inte mellan 72-88 000, som Aftonbladet rapporterade om i början av sin granskning. Spannet är mycket större och ligger från ca 38 000-ca 72 000. Detta då olika chefer har varierande ansvar och olika stora personalgrupper. De flesta chefslönerna ligger i spannet 45-55 000 kr. Hyresgästföreningen sätter sina löner i linje med ideell sektor men är varken bransch- eller sektorsledande.

Om turerna kring löneavtalet för medlemsvärvare

År 2002 blev Hyresgästföreningen en juridisk person. När detta skedde satte arbetet igång med att effektivisera processer och sedan avtal. Under denna tid fanns det ca 10-15 olika löneavtal för medlemsrekryterare, med fast lön och/eller provision på respektive regioner. År 2006 lyckades vi få till ett nationellt avtal för alla medlemsrekryterare i hela organisationen, dvs nuvarande kollektivavtal med helt provisionsbaserad lön. Avtalet har sedan utvärderats och testats och i augusti 2011 tecknades ett nytt avtal i Stockholm, den så kallade Stockholmsmodellen med fast lön och en del med provision, just för att man såg ojämlika lönenivåer och en försämrad arbetsmiljö.

Hyresgästföreningen har sedan utvärderat läget om på nytt. 2017 tillsattes en arbetsgrupp med representanter för arbetsgivare och fackförbund i syfte att arbeta fram en ny lönemodell, som ska säkra en grundtrygghet för medlemsrekryterarna och på så vis åtgärda den stress som många inom yrkeskåren känner idag. Just nu förhandlar vi med Handelsanställdas förbund om ett nytt löneavtal.

Det är viktigt att komma ihåg att fackliga förhandlingar är något helt annat än exempelvis hyresförhandlingar. De har helt enkelt en särskild struktur i sig, och varje kollektivavtal har en giltighetstid på 3 år. Detta innebär att under giltighetstiden åtar vi oss som arbetsgivare att fullfölja avtalet och i gengäld frånsäger sig fackförbunden sin konflikträtt. Detta är den svenska modellen på arbetsmarknaden. På samma sätt som vi och våra medlemmar vill att den svenska modellen på hyresmarknaden ska värnas - åtar vi oss att också värna den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Förbundsledningen kommer inte avgå

Våra medlemmar kan ha ett starkt förtroende för både förbundschef Jonas Nygren och förbundsordförande Marie Linder. Det som har kommit fram med anledning av Aftonbladets granskning har pågått innan Marie Linder och Jonas Nygren tillträdde i sina nya roller. Tisdagen den 11 juni, när Aftonbladets granskning publicerades, hade förbundsstyrelsen ett styrelsemöte där de enhälligt uttryckte sitt förtroende för Marie Linder och Jonas Nygren med anledning av granskningen. Marie Linder och Jonas Nygren var inte delaktiga i diskussionen.

Åtgärder som nuvarande ledning gjort 

1. Vi har avslutat de så kallade belöningsresorna för medlemsrekryterare.

Medlemsrekryterare som värvat över 800 nya medlemmar har åka på en studieresa i Sverige. Medlemsrekryterare som värvat över 1 000 nya medlemmar har åkt på en studieresa inom Europa. Beslut att avsluta resorna togs i november 2017 och de två sista resorna gjordes under våren 2018.

2. Vi arbetar löpande på att förbättra oss genom att lyssna på synpunkter från medlemmar och övrig omvärld. 

För att göra det på strukturerat sätt har vi har sjösatt ett system för att fånga in och hantera synpunkter och klagomål från medlemmar och omvärld.

Alla hyresgäster ska bemötas på ett trevligt sätt. Om så inte är fallet agerar vi direkt. Våra potentiella medlemmar och våra medlemmar är överlag mycket nöjda med vårt bemötande. Det visar vårt nya system för synpunktshantering. Vi har 80 medlemsvärvare som jobbar med rekrytering och varje år rekryteras ca 80 000 nya medlemmar. I snitt tar vi emot 100 klagomål per år i vårt system som handlar om bemötande från medlemsrekryterare.

3. Vi arbetar för att införa en ersättnings-/lönemodell för medlemsrekryterare som bättre tar tillvara anställda och medlemmars intressen.

Vi förhandlar med Handelsanställdas förbund om ett nytt löneavtal för samtliga medlemsrekryterare. Det skulle innebära en ny lönemodell med en grundlön och ett tak för provision.

Hyresgästföreningen som arbetsgivare ser att nuvarande avtal inte är bra ur flera hänseenden; arbetsmiljö, då rent provisionsbaserad lön har skapat en ohälsosam arbetssituation och har lett till höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning inom yrkesgruppen samt kan uppmuntra till aggressiv rekrytering av medlemmar.

4. Vi vill att våra medlemsrekryterare ska bli mer av rådgivare.

Vi vill utveckla och bredda medlemsrekryterarnas uppdragsbeskrivning, så att de på ett bättre sätt kan stötta våra medlemmar. Anledningen är att vi vill se till så att deras kompetens kommer fler tillgodo, men också för att göra jobbet som medlemsrekryterare mer eftertraktat. Den nuvarande rollen som medlemsrekryterare upplevs ofta som monoton. Under en utvärderingsperiod i Stockholm har man nått mycket goda resultat genom att göra rollen som medlemsrekryterare mer rådgivande samtidigt som lönemodellen ändrats.

5. Vi har slopat belöningsresor och inför istället en nationell fortbildningskonferens för samtliga medlemsrekryterare.

Istället för de belöningsresor som tidigare har arrangerats för topprekryterare kommer förbundet arrangera en nationell fortbildningskonferens om bemötande, kultur och metoder för medlemsvärvning för medlemsrekryterare och annan personal som arbetar med medlemsvärvning.

6. Hyresgästföreningen ska vara en seriös och ansvarsfull arbetsgivare

I granskningen lyfts nivåerna på chefers löner. Hyresgästföreningen sätter sina löner i linje med ideell sektor men är varken bransch- eller sektorsledande. Samma gäller för personalförmåner som ges enligt kollektivavtal.

Vad gör Hyresgästföreningen för sina medlemmar?

Hyresgästföreningen arbetar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi har en hundraårig erfarenhet av att göra just detta. Tillsammans med våra medlemmar har vi blivit en stark folkrörelse som lyckats vända politiska beslut, förändra och förstärka den svenska modellen på hyresmarknaden- och med det stärkt hyresgästers ställning och rättigheter. Som medlem i Hyresgästföreningen har du en bra försäkring om någon tvist skulle uppstå gällande ditt boende. Vi kan hjälpa till med juridisk rådgivning och stöd och du har möjlighet att påverka din boendemiljö och kan ta del av en mängd olika förmåner.

Hyresgästföreningen är en folkrörelse, som vi leder tillsammans, och vi är på flera sätt beroende av våra medlemmar. Därför är vi måna om, och ser det som en självklarhet att, vi hanterar dels våra pengar på ett ansvarsfullt sätt, dels arbetar för medlemmars rätt när det kommer till opinionsbildning, samarbeten och verksamheten i övrigt. Vår verksamhet finansieras med den medlemsavgift som våra medlemmar betalar in.

Kontakta oss

Har du som medlem frågor kan du ringa in till oss på 0771-443 443 måndagar till torsdagar kl 08:00-19:00 och fredagar kl 08:00-16:00. Det går också bra att skicka e-post till medlemscenter@hyresgastforeningen.se.

För pressfrågor kan du kontakta vår nationella pressjour på 010-459 10 70.