Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året. Det beror framför allt på stigande elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA) samt sophämtning har ökat med 6,1 procent mellan 2017 och 2018. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent.

– Glädjande att kostnaderna för VA, avfall och fjärrvärme, håller en prisutveckling på en relativt rimlig nivå. Det är desto mer bekymmersamt att kostnaden för el ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen. 

 

Alla delar i elpriset stiger kraftigt

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,2 procent, efter en kraftig genomsnittlig höjning i fjol på 7,5 procent. I år ser vi dessutom att elhandelspriset ökar kraftigt. Totalkostnaderna för el ökar med 100 kronor i månaden per lägenhet.

– Med tanke på de orimliga höjningarna som skett hittills måste kostnaderna bromsas kraftigt framöver. Det är nu viktigt att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt till skydd för Sveriges konsumenter. De signaler vi fått om att elnätsföretagen kan ta ut ännu högre priser innan regleringen träder i kraft väcker oro, säger Jennie Wiederholm.

Fortsatt stora skillnader mellan kommunerna

Att det är så stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor totalt sett kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

  • Knappt hälften av kommunens taxor och avgifter (46 procent) är alltjämt relaterat till uppvärmning.
  • 29 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset detta år.
  • Resterande kostnad utgörs av VA (19 procent) och avfallshantering (6 procent).

– Det är tydligt att priserna har ökat och att de stora skillnaderna i avgifter och taxor mellan landets kommuner kvarstår, säger Jennie Wiederholm.

Skillnaden är stor mellan Sveriges kommuner. Bilden visar kostnaden per kvadratmeter och år för fjärrvärme, el, VA, samt sophämtning i de 10 billigaste och 10 dyraste kommunerna i landet samt för medelkommunen.

Om Nils Holgersson-rapporten

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling.