Hållbar stadsutveckling med människa och miljö i fokus

Hur bygger man städer där människor kan leva och må bra utan att naturen tar skada? Allt från biologisk mångfald och klimatförändringar till blandade boendeformer och variationsrik byggnation behöver finnas med i planering och byggande, säger Kenneth Berglund, utredare på Hyresgästföreningen.

Urbaniseringen, att människor flyttar in till städerna, skapar möjligheter för ekonomin att blomstra, men kan också orsaka växande sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. Så hur bygger man hållbara städer där människor kan leva och må bra utan att påfrestningen på naturen blir för stor?

– Vi måste tänka 100 år framåt när vi planerar våra städer. Vi måste ta hänsyn till klimatförändringarnas olika effekter, vilka drabbar oss på olika sätt. Det kan handla om allt från torka till översvämningar. I Sverige är vi förtjusta i att bygga bostäder vid vatten, men vi måste tänka om, eftersom en av klimatförändringens effekter är höjda havsnivåer – vilket drabbar såväl kuster som stränder inåt land, säger Kenneth Berglund, utredare inom stadsutveckling på Hyresgästföreningen.

Planera genomtänkt och långsiktigt

Utan en genomtänkt och långsiktig stadsplanering är risken stor att grönytor byggs bort när man förtätar städerna och att luften blir sämre på grund av ökad trafik. Även segregationen riskerar att öka när det inte byggs tillräckligt med bostäder i blandade boendeformer och till en rimlig kostnad.

– Från Hyresgästföreningens sida vill vi inte bara att det byggs fler hyresrätter utan också att det finns flera olika byggnadstyper och olika upplåtelseformer, så att du kan göra bostadskarriär inom ett och samma område. För att ett område ska vara attraktivt och locka människor, oavsett könstillhörighet, ålder eller socioekonomiska förutsättningar, behövs även en variationsrik och estetisk arkitektur samt att området upplevs som tryggt.

Folk måste ha råd att bo

Trångboddhet och hemlöshet är en annan viktig fråga när det gäller hållbar stadsutveckling. I många förorter trängs i dag flera familjer i samma lägenhet, samtidigt som det finns de som inte har någon bostad alls. Problemet, menar Kenneth Berglund, är inte minst bostadspolitiken. Det byggs för få billiga bostäder och många kommer inte alls in på bostadsmarknaden. Situationen är speciellt svår bland unga.

– Folk måste ha rätt till en bostad och råd att bo. Hyresgästföreningen driver på för mer jämlika skattevillkor oavsett boendeform. I dag missgynnas hyresrätterna i jämförelse med bostadsrätter och villor.

Inkludera de boende

Kenneth Berglund tror att städer skulle bli mer levande och att trivseln skulle öka om de boende inkluderades tidigare i planeringsprocessen, och påpekar att det ju är de som är experter på att bo. Ett lyckat exempel på hur man kan arbeta med medborgardialog är projektet Kalejdohill, där de boende i Jakobsberg utanför Stockholm är med och förvandlar det kommande bostadsområdet till en modern folkpark med kultur, arkitektur och det mänskliga mötet i fokus.

– En stad behöver attraktiva platser för spontana möten. Allt som lockar folk att vistas på en plats bidrar till folkliv, vilket leder till ökad upplevd trygghet.

Viktigt med grönska och vatten

Det är lätt att bostadsbyggandet tränger bort skogar och ängar. Grönytor är inte bara viktigt för de boendes avkoppling och livskvalitet utan också för växt- och djurlivet. Det är därför av högsta vikt att gröna och blå ytor, som sjöar och vattendrag, skyddas.

– Städer är känsliga för översvämningar i och med att det sällan finns någonstans för vattnet att ta vägen i samband med häftiga regn och vårflod. Men det kan man lösa genom att anlägga dagvattendammar och diken som tar hand om vattnet, samtidigt som det skapar förutsättningar för till exempel vattenväxter och groddjur. Dammarna bidrar även till trivsel och attraktivitet, säger Kenneth Berglund.

Valet 2018 – gör din röst hörd

Valet närmar sig. Vi på Hyresgästföreningen kämpar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Här kan du läsa mer om våra viktiga valfrågor. Och på den här sidan har vi sammanfattat var de olika politiska partierna står i bostadsfrågan. Vi tar parti för människan, gör det du också!