Årets hyresförhandlingar är i stort sett klara

Årets hyresförhandlingar är nu i princip avslutade. Mer än 90 procent av totalt 630 000 lägenheter är klara med förhandlingarna och resultatet ger höjningar på mellan noll och 2,4 procent. Det ger ett snitt i landet på 0,98 procent.

Den av Hyresmarknadskommittén rekommenderade tiden om tre månader för att genomföra förhandlingarna har uppnåtts av allt fler, vilket är positivt. De tvister som uppstått har dock tagit längre tid än tidigare, då de i flera fall omfattat stora bostadsbestånd. Detta gäller bland annat region Göteborg, Stockholm och Norrland.

Totalt har det kommit in 13 ärenden till Hyresmarknadskommittén och utfallet efter medling och beslut varierar från 0,95 till 1,3 procent. Antalet medlingar som ägt rum lokalt har i år varit färre, men kommittén vill fortsätta arbeta för att lokala förutsättningar ska vara grunden i förhandlingsarbetet.

I det fortsatta arbetet med Claes Stråths förslag om utveckling av dagens förhandlingssystem har HMK för första gången prövat ett ärende angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén. Ärendet avsåg fyra av bolagen i Stockholm, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, Svenska Bostäder AB och AB Stadsholmen. Som oberoende ordförande utsågs Thore Brolin av kommittén. HMK har för avsikt att pröva fler fall i den opartiska nämnden för prövning av presumtionshyra under 2018.

Parterna har inlett ett arbete för att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning, där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som är möjligt idag.
Den 22 november 2018 kommer kommittén att genomföra den första av de nu beslutade årligen återkommande kunskapsdagarna. I år kommer dagen att handla om systematisk hyressättning.

Om Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.