Hyresgästföreningen utlyser uppsats- och avhandlingsstipendium: Boende och integration

Hyresgästföreningen utlyser under 2017 stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat Boende och integration. För en doktorsavhandling, en licentiatavhandling eller ett vetenskapligt paper på samma tema, utdelas ett stipendium på högst 60 000 kronor. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2017 till 31 juli 2017.

Årets stipendietema

Sverige har under de senaste åren tagit emot ett mycket stort antal asylsökande. En avgörande framtidsfråga för nyanlända svenskar och för Sverige som helhet är hur väl dessa personer förmår integrera sig i det svenska samhället och hur väl det svenska samhället i sin tur förmår ta tillvara nyanländas kompetens och drivkraft. Tidigare forskning har visat att tillgången till bra boende är en avgörande framgångsfaktor som på olika sätt samvarierar med andra kritiska faktorer, såsom språk, utbildning och tillträde till arbetsmarknaden. För nyanlända är hyresrätt ofta en passande boendeform, eftersom det är flexibelt och inte kräver kontantinsats.

Sverige har emellertid sedan länge ett strukturellt underskott på hyreslägenheter. När nu en stor andel av de flyktingar som nyligen anlänt till Sverige har fått uppehållstillstånd och ska slussas ut från flyktingboenden till egna bostäder finns det en stor risk att detta underskott kommer öka ytterligare: Migrationsverket räknar med att drygt hundratusen nyanlända kommer behöva bostad i landets kommuner under 2017.

Mot denna bakgrund belönar Hyresgästföreningen framstående uppsatser och artiklar och avhandlingsarbeten inom området boende och integration, särskilt med inriktning mot hyresrättens betydelse. Forskningsfrågorna som adresseras kan inkludera, men är inte begränsade till:

  • Hur hanterar det svenska samhället – offentliga såväl som civila – utmaningen med nyanländas etablering på boendemarknaden generellt och hyresmarknaden specifikt?
  • Finns det kommuner som lyckas bättre än andra i sitt arbete med nyanländas boenden, och vad utmärker i så fall dem?
  • Hur påverkar boendesituationen för nyanlända svenskar deras möjligheter i det svenska samhället?
  • Vilka är de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika typer av bostadspolitik för nyanlända svenskar?

Förutsättningar

För mer information och ansökningsinstruktioner, se utslysningsdokumentet i högerspalten.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.