Ny undersökning - mycket lågt stöd för marknadshyror

En ny undersökning av allmänhetens inställning till marknadshyror visar att stödet för marknadshyror är mycket lågt bland samtliga undersökta grupper. Endast 15 procent av de tillfrågade tycker att förslaget är en bra idé.

Förslagen kring olika typer av marknadshyror landar tätare. Det finns förslag om marknadshyror i samtliga hyreslägenheter, att marknadshyra skulle vara regel men med särskilda hyreslägenheter för grupper med behov (social housing) och att införa marknadshyra enbart i nyproducerade hyresrätter. Samtliga förslag innebär kraftigt höjda boendekostnader och därtill ökade kostnader för bostadsbidrag och försörjningsstöd.

I undersökningen som genomfördes av Novus 4-9 februari tillfrågades 1 026 svenskar över 18 år. Inte i någon av de undersökta grupperna finns det majoritet för marknadshyror. Lägst stöd har marknadshyresförslagen hos hyresgäster, där endast sju procent stödjer ett sånt förslag. Det är inte så konstigt med tanke på att det är hyresgästerna som kommer att drabbas hårdast av ett sånt experiment.

Plakat mot marknadshyrorMen inte heller bland de som bor i bostadsrätt eller villa är stödet särskilt högt, endast 19 respektive 17 procent. Det finns ett stort stöd hos den svenska befolkningen för en sammanhållen bostadsmarknad där rimliga boendekostnader garanteras.

Hyresgästföreningen har i olika sammanhang problematiserat förslagen om marknadshyra, bland annat i en rapport från 2015 där vi ser att hyreskostnaden i Stockholms län i genomsnitt skulle höjas med 40 procent vid en marknadshyresreform. Det skulle naturligtvis ge allvarliga följder för samhället med ökade sociala kostnader. Men även för enskilda individer.

Vi ställde frågan till allmänheten vilka konsekvenser en sådan höjning av boendekostnaderna skulle innebära för dem personligen. Hela 68 procent svarar att de på något sätt skulle tvingas till att skära ner sin konsumtion eller byta bostad. Bland hyresgäster anger 43 procent att de skulle tvingas flytta. Det innebär över en miljon hyresgäster över landet som skulle tvingas flytta.

Slutligen frågade vi allmänheten vems ansvar de tycker att bostadspolitiken är. Politiker och samhällsplanerare eller den enskilda individen på en fri marknad. Sju av tio anser att Hur tillgången tilll bostäder ser ut på olika orter och för personer med olika behov i grunden är ett ansvar för politiker och samhällsplanerare. Starkast stöd för den åsikten finns i Stockholmsområdet, där bostadsbristen är extra påfallande.

Inte bland något parti är stödet för marknadshyror starkare än motståndet och de svarande anser oavsett partisympati att bostadsfrågan är en sak för politiker och samhällsplanerare.

Om undersökningen:

Svarsperiod: 4-9 februari 2016.

Antal genomförda intervjuer: 1 026 stycken.

Urval: Allmänheten 18 år och äldre i samtliga boendeformer, slumpmässigt draget ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade Sverigepanel.

Viktning: Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i svarsfrekvenser när det gäller kön, ålder, geografi och politisk preferens i valet 2014.

Frågor: Frågorna som ställdes och svarsalternativen som gavs var:

1. Hur skulle din ekonomi i dagsläget klara en höjning av din boendekostnad på 40 procent?

  • Jag skulle klara det utan problem.
  • Jag skulle få skära ner på annan konsumtion.
  • Jag skulle tvingas byta bostad.
  • Jag skulle tvinga till annan åtgärd, nämligen: (Frisvar)
  • Vet ej

2. Vilken av dessa ståndpunkter ligger närmast din egen?

  • A) Hur tillgången till bostäder ser ut på olika orter och för personer med olika behov är i grunden ett ansvar för de beslutande politikerna och för samhällsplanerna.

  • B) Hur tillgången till bostäder ser ut på olika orter och för personer med olika behov är i grunden ett ansvar för den enskilde på en fri marknad.

3. Tror du att ett system med fria marknadshyror för hyresbostäder är en bra idé?

  • Ja.
  • Nej.
  • Vet ej.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.