Valberedningarnas viktiga arbete

Valberedning. Årets början är årsmötestider i Hyresgästföreningen och många valberedningar jobbar för högtryck, oftast lite i det tysta. Men egentligen är valberedningsarbetet något som bör lyftas fram som viktigt och som helst ska pågå hela året, inte enbart när årsmötet närmar sig.

Även om valberedningsarbetet behövs för att få fram bra styrelser och ledare inom Hyresgästföreningen så är det inte något som har lyfts fram särskilt mycket. Inför förbundsstämman 2014 motionerade därför Birgitta Ohlsson, valberedare från region norra Skåne, om insatser för att stärka valberedningarnas arbete. I motionen som bifölls föreslogs att riksförbundet skulle ta fram en gemensam valberedningsstrategi för hur valberedningarnas arbete kan utvecklas. Det resulterade i att det på stämman i juni 2016 antogs en valberedningsstrategi för hela Hyresgästföreningen. I anslutning till den finns också en handbok för valberedningar som kan tillämpas på olika nivåer i Hyresgästföreningen. Handboken heter "Arbetsordning för Valberedningar inom Hyresgästföreningen". Valen inom Hyresgästföreningen sker på fyra nivåer, från förbundsstämman vartannat år, till regioner, föreningar och lokala hyresgästföreningar (LH) som alla har årsmöten i början på året. LH i februari, föreningarna i mars och regionerna i april. I handledningen finns en årscykel med olika punkter som man bör tänka på under året. Både handledningen och valberedningsstrategin finns att ta del av och ladda ned från intranätet Bosse. 

Valberedningsstrategin inleds med att peka ut valberedningen som det viktigaste uppdraget. Där kan man bland annat läsa att framgångsrika föreningar satsar på bra valberedningar. Valberedningen har en nyckelroll i valen av framtidens ledare och en förening blir inte bättre än sina ledare. Styrelser och andra valda funktioner är viktiga förebilder och de är Hyresgästföreningens ansikte utåt.

Valberedare har det viktigaste uppdraget

Strategin vill öka statusen på valberedningarnas arbete. Valberedare
ska lyftas upp som ett alternativ till styrelseuppdrag. Mångfalden behöver dessutom öka bland de förtroendevalda. Det behövs fler med utländsk bakgrund och fler yngre under 35 år. Dessutom bör en jämn könsfördelning eftersträvas för alla förtroendeuppdrag.

För att lyckas behöver kommunikationen kring valberedningsarbetet
bli bättre, på hemsidor, i nyhetsbrev och sociala medier. Uppmaningar om att nominera ska gå ut till alla medlemmar och även kompletteras med möjligheter till intresseanmälningar för de personer som inte har ett eget
kontaktnät inom Hyresgästföreningen men som själva känner att de vill bli aktiva.

För att garantera kvaliteten och bidra till utveckling av valberedningsarbetet
i hela landet ska det erbjudas utbildning som ska förse valberedarna med de verktyg som de behöver för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt, heter det i valberedningsstrategin.

Hur långt har då arbetet kommit med att stärka valberedningarna och erbjuda utbildning till valberedare? Frågan går till Silla Odhnoff som är folkrörelseutvecklare och ansvarig för utbildningar på Hyresgästföreningen riksförbundet.

- I november 2016 träffades utbildningsledare från de olika regionerna i Hyresgästföreningen för att utbyta erfarenheter och planera för regionala utbildningar av valberedningar under 2017. Det är viktigt att ta vara på de erfarenheter som i dag finns från flera regioner om hur vi kan stärka valberedningarnas arbete, berättar Silla Odhnoff. 

- Tanken är att börja med och utbilda valberedare på regionnivå så att dessa i sin tur kan utbilda på föreningsnivå och därifrån också på LH-nivå. Vi planerar dessutom för en nationell valberedningskonferens där valberedningar från hela landet bjuds in i september 2017.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2017.

Red. anm. Artikeln uppdaterades 27 mars 2018.

Detta är en generell årscykel för hur valberedningarna bör jobba och inte en exakt manual. För förbundsstyrelsen ligger processen dessutom utspridd över två år, eftersom förbundsstämman hålls vartannat år. Årsmötena för LH, förening och region ligger i början av varje år. Modellen visar de olika stegen som är viktiga att komma ihåg. Varje valberedning lägger själv upp en tidsplan för när de olika stegen ska tas. Illustration: Martin Heap.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.