Medborgardialog - röd tråd i Kalejdohill

Vilka är experter på att leva i ett bostadsområde – arkitekter och byggherrar eller de som bor där? I stadsutvecklingsprojektet Kalejdohill har invånarna fått säga sitt innan spaden sätts i marken för hundratals nya lägenheter i Järfälla. – Att bygga bostäder handlar ju inte bara om husen, utan också om området mellan och runt husen, säger Eva Dazley, ordförande i Hyresgästföreningen Järfälla, som deltagit i medborgardialogen.

Medborgardialog vid byggprojekt är i dag snarare regel än undantag. Men ofta får invånare komma med synpunkter när planen är så gott som klar. I projektet Kalejdohill har Järfälla kommun och byggbolag gjort tvärtom – här har invånarna först fått komma till tals om området Kvarnbacken i centrala Jakobsberg. Här ska HSB Norra Stor-Stockholm tillsammansmed Einar Mattson och Veidekke Bostad bygga 600–800 bostäder i en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

– Invånarna är experter på sitt område. Att i större omfattning ta vara på deras engagemang ökar sannolikheten för att det blir rätt från början när området gestaltas, säger Håkan Berg, initiativtagare till Kalejdohill och vd för HSB Norra Stor-Stockholm när projektet startade 2015.

I Kalejdohill har medborgardialogen varit en röd tråd. I dag vet fyra av fem Järfällabor att det ska byggas bostäder på Kvarnbacken och många har gett synpunkter på hur området ska utvecklas. En av dem är Eva Dazley, ordförande i Hyresgästföreningen Järfälla, som själv deltagit i en enkät.

– Hyresgästföreningen har sedan länge drivit frågan om att involvera boende i närområdet redan före lagstadgad planprocess när något ska byggas. Kvarnbacken är ju dessutom ett rekreationsområde för Järfällaborna, vilket gör det extra viktigt att tidigt ta till vara förslag från så många som möjligt.

De tre byggbolagen har i samarbete med Järfälla kommun bjudit in både allmänhet och verksamma inom arkitektur, formgivning och digitala medier för att forma Kvarnbacken. Omkring 2 000 personer har deltagit i sommarfester, utställningar, seminarier och designtävlingar om bland annat belysning, entré och bänkar till parken. Sommarjobbande ungdomar har städat och snyggat upp hela området, samtidigt som de fungerat som informella ambassadörer för projektet. Eva Dazley ser positivt på mixen av aktiviteter:

– Den bidrar sannolikt till att medborgardialogen både uppfattas och uppskattas av flera. Om många invånare ser att de faktiskt haft inflytande över vad som händer i området kommer också bostäderna som byggs att accepteras.

Kenneth Berglund, utredare sradsbyggnad på Hyresgästföreningen, anser att tidig medborgardialog gynnar både boende och samhället i stort.

– Det är helt i linje med Framtidsprogrammet 2016 och målsättningen i Agenda 2022 – våra medlemmar kan sina områden och det gäller att ta vara på all kunskap. Hyresgästföreningen ska vara en bred samhällsaktör som medverkar till hållbar stadsutveckling.

– Trygghet skapar trivsel och värderas högst i Hyresgästföreningens medlemsundersökningar. Bra belysning och öppna överblickbara ytor bidrar till en trygg boendemiljö. En fin belysning, på exempelvis fasader och entréer, kan vara estetiskt tilltalande – något att vara stolt över, säger Kenneth Berglund.

Att ordna en så kallad trygghetsvandring kan vara ett sätt för styrelsen i en lokal hyresgästförening att ta initiativ i en medborgardialog.

– Bjud in medlemmar och representanter från kommun och byggbolag. Under en trygghetsvandring kan de boende visa var man upplever otrygghet och föreslå lösningar som bör finnas med från början.

Kenneth Berglund flaggar för kommande utbildningsinsatser som ska stärka Hyresgästföreningens position som hållbar samhällsaktör.

– Vi ska arbeta fram utbildningsmaterial runt miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, däribland hur man kan svara på remisser som rör detaljplaner.

Materielet rullas ut under 2018 och 2019, men redan nu kan styrelser som behöver rådgivning i stadsbyggnadsfrågor kontakta Kenneth Berglund.

– Det är en viktig del i den demokratiska processen att vi i Hyresgästföreningen återkopplar och är aktiva i medborgardialoger.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2017.

Området Kalejdohill i Järfälla.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.