Gullspång

I Gullspång träffar vi politikerna också - och det blir både bostadsfrågor och frågor kring taxor, avfallshantering och arbetsmarknad.

Det allmännyttiga fastighetsbolaget i Gullspång/Hova heter Gullspångsbostäder. Det går relativt bra. Bostadsbrist råder och det finns gott om mark och tomter men det är svårt att få lån att bygga nytt. Det behövs främst mindre och billiga lägenheter för unga. Man samarbetar en del med Riksbyggen både när det gäller byggen och renoveringar.

Det finns ett bostadsförsörjningsprogram från 2017 som gäller tills vidare. Översiktsplanen ska dock revideras. De kommunala taxorna är genomsnittliga men kommer att höjas med runt 3 %/år i 9 år pga. renovering av VA-systemet. När vi frågar om AÖS säger Carina att detta är jättebra och att man utan dem inte skulle klara hanteringen av avfall och de krav som ställs från riksdagen gällande detta.

Carina poängterar starkt att en fråga man borde driva är det statliga nedskrivningskravet på fastigheter som slår extra hårt mot mindre kommuner. Borgensavgiften är relativt låg på 0,25%.

Infrastrukturen och trafiknätet är betydelsefullt i Hova/Gullspång/Otterbäcken. Motorvägen utgör en livsnerv liksom lokala järnvägen. En planskild korsning byggs just nu runt E20 för att underlätta tillgänglighet och öka säkerheten.

Invånarantalet ligger ganska konstant i orterna men dessa är utpräglade sommarorter vilket gör det svårt att etablera butiker och restauranger med mera. Närheten till Karlsborg, Skövde och även Örebro gör ändå platsen central. Det finns gott om fritidsboende längs Vänerkusten och flera av dessa görs om till året-runt-boende. Man har tagit emot ganska många nyanlända och är mån om att dessa stannar och får utbildning och jobb.

Tryggheten anses vara god och man har ett medborgarlöfte knutet till polisen. Närmaste polisstation ligger i Mariestad.

De viktigaste arbetsgivarna är Moelven, diverse småindustrier, skogs- och lantbruk samt kommunen. Sommartid är besöksnäringen tongivande.
Slutligen får vi tipset om "Hova Riddarveckan" som årligen drar många besökare och kan vara ett bra tillfälle att visa upp Hyresgästföreningen.

Politikerträff Gullspång 28 februari 2018
Carina Gullberg (S) KSO
Bo Hagström (C) 1:e vice
Björn Thodenius (M) oppositionsråd
Elisabeth Olsson kommunchef

David och Fredrik, förtroendevalda
Magnus, anställd