Falköping

När vi träffade politiker i Falköping pratade vi trygghet, byggnationer av nya lägenheter och nya hus, vi pratade om Hyresbostäder som har ett högt förtroende hos alla parter, kommunala taxor och avgifter och kommunens ägardirektiv.

Politikerträff Falköping 19 mars 2018

Karola Svensson (C) kommunalråd, 1:e vice
Dan Gabrielsson (S) kommunalråd, KSO
Olivia, praktikant

Magnus, anställd

Det allmännyttiga bolaget i Falköping heter Hyresbostäder AB. Det rankar sig bland de högsta i landet gällande kundnöjdhet och har stark ställning i Falköpings stadsbild. Hela Falköping ska ha god tillgång på bostäder, både i stadskärnan genom förtätning och i ytterområdena där det fortfarande finns god tillgång på mark att bebygga. Detta för att kunna växa och uppfylla det uppställda målet att kommunen ska bli 38 000 invånare 2030, det bor 33 000 personer i Falköping per idag. Kommunen växer med mellan 200–300 invånare varje år vilket motsvarar en ökning på 0,85 % Delvis på grund av invandrade från andra länder men också på grund av inflyttning samt att man han ett födelseöverskott sedan många år.

Ett bostadsstrategiskt försörjningsprogram finns för Falköping och sträcker sig 2017–2020 och man önskar en fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor men Dan menar att ett allmännyttigt bostadsbolag ska ha hyresrätter som prioritet.

Det byggs för tillfället runt 170 nya lägenheter runt Prästgårdsgärde. Ett bolag som heter OBOS bygger och man väljer trä som byggmaterial. Mycket byggs även av Götenehus och Seniorvillan gällande bostadsrätter och mindre villor. Något som möjliggör den så kallade "Flyttkedjan". Kommunen planerar även att efter valet skriva in i Hyresbostäders ägardirektiv att man ska prioritera byggande av mindre och billigare lägenheter. Historiskt har det varit gott om lediga lägenheter i Falköping men i takt med att invånarantalet ökat har det uppstått viss bostadsbrist.

Kollektivtrafiken i Falköping är väl utbyggd och breder ut sig i takt med att staden växer. Den ska betjäna skolor, äldreboenden och butiker. Staden ligger också strategiskt vid järnvägen vilket möjliggör veckopendling till Göteborg, Stockholm och Malmö. Utpendlingen till grannkommunerna Skövde, Skara, Trollhättan och Jönköping ligger på 2000 personer och inpendlingen på 4000 personer.

De kommunala taxorna ligger under nationell median enligt Dan. Vatten och avlopp bär sina egna kostnader och när det gäller sophantering så har Falköping avtal med AÖS.

När det gäller trygghet så finns det såväl polisstation som brandstation och ambulans. Räddningstjänsten patrullerar varje dygn. Man planerar även för ett nytt datasystem där räddningstjänsten tillsamman med vaktbolag och fastighetsskötare kan rapportera in tillbud och särskilda händelser. Räddningstjänsten har anställt 4 personer som jobbar med information i skolor. Tillsammans med kyrkan har man projektet "Okrossbar" som syftar till att motverka sysslolöshet och skapa engagemang bland ungdomar och unga vuxna. En förening "Somaliska föräldraföreningen" jobbar med nattvandring. Man tar integration på allvar i Falköping då man har ett stort antal utlandsfödda i kommunen. Arbetslösheten ligger på knappa 4 % men bland de med utländsk bakgrund ligger den på 17 %.